Val­re­sul­ta­tet i KongoKins­ha­sa ifrå­ga­sätts

Op­po­si­tions­le­da­ren Fé­lix Ts­hi­se­ke­di vann pre­si­dent­va­let i KongoKins­ha­sa med 38,57 procent av rös­ter­na och ut­ses pre­li­mi­närt till bli­van­de pre­si­dent, med­de­lar val­myn­dig­he­ten. Re­sul­ta­tet stri­der mot dock mot ob­ser­va­törs­rap­por­ter.

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - TT-AFP-REU­TERS

→ Fé­lix Ts­hi­se­ke­di be­ty­gar ef­ter se­gern sin akt­ning för den av­gå­en­de pre­si­den­ten Jo­seph Ka­bi­la, som han be­skri­ver som »en vik­tig po­li­tisk part­ner«.

Han lo­var in­för tu­sen­tals jub­lan­de an­häng­a­re i hu­vud­sta­den Kins­ha­sa att han kom­mer att bli en pre­si­dent för al­la kon­go­le­ser.

Om Ts­hi­se­ke­dis se­ger be­kräf­tas in­om tio da­gar kom­mer han att bli den förs­ta le­da­re som kom­mer till mak­ten i lan­det ef­ter ett val se­dan Pa­trice Lu­mum­ba, lan­dets förs­ta pre­miär­mi­nis­ter ef­ter själv­stän­dig­he­ten från Bel­gi­en 1960.

Den na­tio­nel­la val­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Cor­neil­le Nang­aa upp­ger att Ts­hi­se­ke­di fick fler än 7 mil­jo­ner röster, och blir den som får ef­ter­trä­da Jo­seph Ka­bi­la, som har va­rit lan­dets pre­si­dent i 18 år.

En an­nan

op­po­si­tions­le­da­re, Mar­tin Fayu­lu, fick om­kring 6,4 mil­jo­ner röster, och den sit­tan­de pre­si­den­tens kan­di­dat, Em­ma­nu­el Ra­ma­za­ni Sha­da­ry, runt 4,4 mil­jo­ner.

Val­re­sul­ta­tet var re­dan ti­digt väl­digt hett emot­sett ef­ter att re­do­vis­ning­en skju­tits upp fle­ra gång­er, bland annat med hän­vis­ning till lo­gis­tis­ka or­sa­ker.

Ob­ser­va­tö­rer vid val­lo­ka­ler un­der val­da­gen no­te­ra­de fle­ra ty­per av pro­blem. Bland annat räk­na­de många val­lo­ka­ler rös­ter­na en­bart med ma­skin­räk­ning trots att al­la röster en­ligt lag ska kon­troll­räk­nas för hand. På de fles­ta håll fick väl­jar­na in­te hel­ler ta del av val­räk­nings­pro­to­koll, vil­ket det en­ligt lag ska fin­nas. Många ob­ser­va­tö­rer upp­gav även att en del väl­ja­re hind­ra­des från att rös­ta.

Själ­va va­let hölls till slut ef­ter två år av för­se­ning­ar.

FOTO: BAZ RATNER/REU­TERS/TT

De­mo­kra­tis­ka re­pu­bli­ken Kon­go, of­ta kal­lad Kon­go-Kins­ha­sa, har för förs­ta gång­en på 18 år fått en ny pre­si­dent i Fé­lix Ts­hi­se­ke­di. Val­re­sul­ta­tet ifrå­ga­sätts dock av fle­ra, där­ibland Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.