Nord­ko­re­as le­da­re Kim Jong-Un hop­pas nå »väl­kom­na re­sul­tat«

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - TT-AFP

→ Nord­ko­re­as dik­ta­tor Kim Jong-Un lo­var att för­sö­ka »nå re­sul­tat som kom­mer att väl­kom­nas av det in­ter­na­tio­nel­la sam­fun­det« vid ett even­tu­ellt nytt mö­te med USA:s pre­si­dent Do­nald Trump.

Ki­nas pre­si­dent

Xi Jin­ping har un­der Kim Jong-Uns be­sök i Pe­king sagt att han stöt­tar ett even­tu­ellt and­ra mö­te mel­lan den nord­ko­re­ans­ka le­da­ren och Trump, och att han hop­pas att de två kan »mö­tas halv­vägs« upp­ger den stat­li­ga

ny­hets­by­rån Nya Ki­na.

– En po­li­tisk lös­ning på pro­ble­met på den ko­re­ans­ka halvön står nu in­för en säll­synt hi­sto­risk möj­lig­het, sa Xi.

Xi och Kims mö­te i Pe­king va­ra­de i två da­gar den här vec­kan, ett mö­te som av många ses som en för­be­re­del­se för Kim, som för­be­re­der ett and­ra topp­mö­te med Trump.

Sam­ta­len mel­lan USA och Nord­ko­rea har kom­mit av sig ef­ter topp­mö­tet i Sing­a­po­re i ju­ni, där de bå­da län­der­nas le­da­re bland annat kom över­ens om ett vagt for­mu­le­rat ut­ta­lan­de om av­spän­ning och kärn­va­pen­ned­rust­ning.

»En po­li­tisk lös­ning på pro­ble­met på den ko­re­ans­ka halvön står nu in­för en säll­synt hi­sto­risk möj­lig­het.«

Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping.

FOTO: KCNA/TT

Kim Jong-Un och Xi Jin­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.