100

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - METRO

per­so­ner har eva­ku­e­rats i Lon­gy­e­ar­by­en på de nors­ka ögrup­pen Sval­bard i Ark­tis på grund av storm och stor risk för snö­skred. Dess­utom har sko­lan, fri­i­tids­hem­met och för­sko­lan stängt, lik­som id­rotts­hal­len kul­tur­hu­set, bib­li­o­te­ket och en ung­doms­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.