Svår ba­lans­akt när EU straf­far Iran för vålds­dåd

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - SO­FIA ERIKS­SON/TT

Iran.

Med sank­tio­ner vill EU stop­pa Iran från att age­ra våld­samt på eu­ro­pe­isk mark. Men straffåt­gär­der­na är ock­så en vinst för dem i Te­he­ran som mot­sät­ter sig kär­ne­ner­gi­av­ta­let – men kom­mer tro­ligt­vis in­te att in­ne­bä­ra spi­ken i kis­tan för över­ens­kom­mel­sen, en­ligt en ex­pert. → Iran har länge miss­tänkts för att i det för­dol­da ut­ö­va våld mot me­nings­mot­stån­da­re ut­om­lands. Och nu an­ser sig EU ha be­vis för att den irans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten un­der de se­nas­te åren har or­kest­re­rat så­väl lönn­mord som at­tack­pla­ner på eu­ro­pe­isk mark.

Det finns en­ligt Ne­der­län­der­na »star­ka in­di­ka­tio­ner« på att Iran var in­blan­dat i mor­den på två med­bor­ga­re med iranskt ur­sprung 2015 och 2017. Och eu­ro­pe­is­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ter kopp­lar sam­man Te­he­ran med två miss­lyc­ka­de at­ten­tats­pla­ner för­ra året: En rik­tad mot med­lem­mar i en iransk se­pa­ra­tist­grupp i Dan­mark och en mot mot­stånds­grup­pen Fol­kets mu­ja­he­din i Frank­ri­ke.

För det­ta straf­fas två irans­ka in­di­vi­der, en vice­mi­nis­ter och en di­plo­mat, samt sä­ker­hets­de­par­te­men­tets av­del­ning för in­ri­kes sä­ker­het med sank­tio­ner. De­ras till­gång­ar ska fry­sas i Eu­ro­pa och de förs ock­så upp på EU:s ter­ror­lis­ta.

Men sank­tio­ner­na

spås in­te få någ­ra stör­re ef­fek­ter.

– Det är all­var­li­ga brott som Iran an­kla­gas för, men sank­tio­ner­na är väl­digt be­grän­sa­de. Det är ba­ra en li­ten del av sä­ker­hets­mi­ni­s­te­ri­et som sank­tio­ne­ras och tro­ligt­vis har de här per­so­ner­na inga till­gång­ar i Eu­ro­pa över­hu­vud­ta­get, sä­ger Said Mah­mou­di, professor i in­ter­na­tio­nell rätt vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Sank­tions­be­slu­tet be­ly­ser den ba­lans­gång som EU står in­för när det gäl­ler

→ Kär­ne­ner­gi­av­ta­let JCPOA un­der­teck­na­des 2015 av Iran och vad som kal­las »P5+1« – det vill sä­ga de fem stän­di­ga le­da­mö­ter­na i FN:s sä­ker­hets­råd (USA, Frank­ri­ke, Stor­bri­tan­ni­en, Ki­na och Ryss­land) samt Tyskland. Av­ta­let in­ne­bar in­syn i Irans ato­me­ner­gi­pro­gram, för att und­vi­ka att lan­det ut­veck­lar kärn­va­pen, i ut­byte mot lät­ta­de FN-sank­tio­ner.

→ Den 8 maj för­ra året be­slu­ta­de USA:s pre­si­dent Do­nald Trump att dra sig ur av­ta­let. Han avi­se­ra­de då nya ame­ri­kans­ka sank­tio­ner mot lan­det. att mot­ver­ka miss­tänk­ta irans­ka ag­gres­sio­ner ut­om­lands å ena si­dan och för­sö­ken att räd­da kär­ne­ner­gi­av­ta­let med Te­he­ran å and­ra si­dan. USA drog sig ur över­ens­kom­mel­sen för­ra året och för­sö­ker pres­sa Eu­ro­pa att an­ta en lik­nan­de lin­je. Hit­tills har eu­ro­pé­er­na av­stått och i stäl­let lo­vat att ska­pa sätt att kring­gå de ame­ri­kans­ka sank­tio­ner­na.

– EU har va­rit oer­hört för­sik­tigt för att in­te för­stö­ra den ba­lans som finns. Man vill be­hål­la ato­me­ner­gi­av­ta­let till var­je pris, för att kun­na kon­trol­le­ra Iran. Men det var ock­så nöd­vän­digt för EU att mar­ke­ra mot de här hän­del­ser­na, sä­ger Mah­mou­di.

Po­li­tiskt är

si­tu­a­tio­nen vansk­lig för bå­da par­ter. Kär­ne­ner­gi­av­ta­let var vik­tigt för Iran som hop­pa­des på en eko­no­misk öpp­ning och för EU som kun­de pe­ka på en gemensam ut­ri­kes­po­li­tisk fram­gång, en­ligt Iran­ex­per­ten Rouz­beh Par­si.

Det nu del­vis sank­tions­be­lag­da sä­ker­hets­de­par­te­men­tet är Irans ci­vi­la sä­ker­hets­tjänst och styrs av lan­dets högs­te le­da­re ay­a­tol­la Ali Kha­me­nei. Och oav­sett hur in­bland­ning­en i mor­den och at­ten­tats­pla­ner­na ex­akt har sett ut är det go­da nyheter för de kraf­ter i lan­det som mot­satt sig en nor­ma­li­se­ring i re­la­tio­ner­na med väst­värl­den.

– Ur de­ras per­spek­tiv är det en vinst oav­sett. Om de lyc­kas har de dö­dat per­so­ner de iden­ti­fi­e­rat som ter­ro­ris­ter och om de miss­lyc­kas ska­par det frik­tion mel­lan re­ge­ring­en och EU, sä­ger Par­si som är pro­gram­chef vid Mel­la­nöster­noch Nord­af­rika­pro­gram­met vid Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet.

Men om kär­ne­ner­gi­av­ta­let fal­ler sam­man be­ror det tro­ligt­vis in­te på den se­nas­te ut­veck­ling­en, tror Par­si.

– Hit­tills har Eu­ro­pa in­te vi­sat sig va­ra mäk­tigt att stå emot det ame­ri­kans­ka tryc­ket på ett kon­kret sätt.

»Hit­tills har Eu­ro­pa in­te vi­sat sig va­ra mäk­tigt att stå emot det ame­ri­kans­ka tryc­ket.«

Iran­ex­per­ten Rouz­beh Par­si.

FOTO: AP/TT

Irans högs­te le­da­re ay­a­tol­la Ali Kha­me­nei har ham­nat i fo­kus se­dan han miss­tänkts för mor­dis­ka pla­ner på eu­ro­pe­isk mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.