Ah­mad Mi­ri: Min ny­an­län­da vän vill job­ba – in­te få bi­drag

Metro Sweden (Malmö) - - Front Page - ABDULLA AH­MAD MI­RI Eko­nom de­[email protected]­ro.se

Ide­cem­ber 2018 rös­ta­de riks­da­gen ja till M och KD:s bud­get för 2019. Bud­ge­ten in­ne­bär to­talt stopp för Ar­bets­för­med­ling­ens ex­tratjäns­ter, allt­så stopp för in­sat­ser till tu­sen­tals ar­bets­lö­sa, ny­an­län­da och per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning.

Någ­ra da­gar ef­ter fick fle­ra ny­an­län­da pa­nik, en av dem var min kom­pis som ring­de mig och frå­ga­de: »Ska de verk­li­gen stop­pa ex­tratjäns­ter­na? Jag job­bar hel­tid för hal­va lö­nen och har ald­rig kla­gat. Jag vill in­te bli bi­drags­mot­ta­ga­re igen, jag har änt­li­gen hit­tat ett jobb som ger mig me­ning i li­vet. Det ger mig vär­dig­het, till­hö­rig­het och eko­no­misk trygg­het. Det har hjälpt mig att för­bätt­ra mitt språk och lärt mig myc­ket om den svens­ka kul­tu­ren. Jag kän­ner mig glad och stolt över att jag be­ta­lar skatt, jag vill in­te till­ba­ka till re­na sla­ve­ri­et på en prak­tik­plats!«

Ex­tratjäns­ter är en stat­ligt sub­ven­tio­ne­rad an­ställ­nings­form som in­för­des av re­ge­ring­en i no­vem­ber 2015. De har främst rik­tat sig till ny­an­län­da och lång­tids­ar­bets­lö­sa som be­hö­ver mer in­sat­ser för att kun­na få ett förs­ta jobb.

Men nu har

po­li­ti­ker­na be­stämt sig att stop­pa det­ta för att spa­ra li­te mer peng­ar ut­an att tän­ka på kon­se­kven­ser­na el­ler hit­ta al­ter­na­ti­va lös­ning­ar. I po­li­ti­ken dis­ku­te­ras det myc­ket om hur de kan spa­ra peng­ar men säl­lan om vad ar­bets­lös­he­ten egent­li­gen kos­tar sam­häl­let. Ex­tratjäns­ter­na kanske har vi­sat sig va­ra en dyr in­sats för att ska­pa jobb, men jag tror ar­bets­lös­het kos­tar oss skat­te­be­ta­la­re mer. Ar­bets­lös­he­ten gör det säm­re för oss al­la, det ökar bi­drags­mot­ta­ga­re och mins­kar den to­ta­la pro­duk­tio­nen i sam­häl­let, den blir ett sän­ke för eko­no­min.

Kost­na­den hand­lar in­te

ba­ra om peng­ar ut­an de ofri­vil­ligt ar­bets­lö­sa mår ock­så då­ligt. Po­li­ti­ker­na bor­de re­flek­te­ra över att hög ar­bets­lös­het ökar fat­tig­do­men och kan le­da till mer kri­mi­na­li­tet, våld, miss­bruk och sjuk­do­mar i sam­häl­let och des­sa sa­ker mås­te räk­nas med in­nan de fat­tar så­da­na be­slut.

Jag vill att min skatt ska gå till de ut­sat­ta män­ni­skor­na i sam­häl­let. Ar­bets­för­med­ling­en har ett väl­digt svårt upp­drag i dag och bud­ge­ten har gjort det­ta än­nu svå­ra­re. Ar­bets­lö­sa bor­de an­vän­das som en re­surs för att stär­ka väl­fär­den och in­te tvärtom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.