gör som C – ger Löfven (S) grönt ljus

Bå­de Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na kom­mer att stöd­ja Ste­fan Löfven som stats­mi­nis­ter­kan­di­dat, med­de­la­de par­ti­er­na un­der hel­gen. I dag ska tal­man­nen läg­ga fram sin stats­mi­nis­ter­kan­di­dat för riks­da­gen.

Metro Sweden (Malmö) - - Front Page - LINNEA BERGMAN, FREDRIK SAMUELSSON Ci­tat. Om hän­del­se­ut­veck­ling­en i hel­gen – S+C+L+MP ena­des om ett ut­kast till en över­ens­kom­mel­se som skul­le ge S+MP re­ge­rings­makt

E er går­da­gens öpp­na par­tiråd står det klart att Li­be­ra­ler­na gör som Cen­ter­par­ti­et och släp­per fram en re­ge­ring med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et.

→Ef­ter­må­na­der av son­de­rings upp­drag, för­hand­ling­ar och låsta po­si­tio­ner har de se­nas­te da­gar­na i svensk po­li­tik va­rit hän­del­se­ri­ka.

Cen­ter­par­ti­ets för­tro­en­de­råd sa un­der lör­da­gen ja till att släp­pa fram Ste­fan Löfven (S) som stats­mi­nis­ter med 56 rös­ter för och två emot.

– Det­ta är in­te den lös­ning som vi helst ve­lat se. Men det är den bäs­ta möj­li­ga i en svår si­tu­a­tion, sa An­nie Lööf.

Li­be­ra­ler­na var mer splitt­ra­de. Men en om­röst­ning i par­tirå­det gav un­der sön­da­gen siff­ror­na 62 mot 30 för att släp­pa fram Ste­fan Löfven.

Par­ti­er­na stäl­ler sig bakom Ste­fan Löfven ef­ter att en över­ens­kom­mel­se i 73 punk­ter slu­tits där C och L ska få ige­nom de­lar av sin po­li­tik i ut­byte mot att släp­pa ige­nom en re­ge­ring med Mil­jö­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

– Det finns tre skäl till

att vi fat­tat be­slu­tet. Vi har fått ge­nom­slag för myc­ket li­be­ral po­li­tik, det är det bäs­ta sät­tet att stänga ute yt­ter­par­ti­er från in­fly­tan­de och den lös­ning som in­ne­bär den mest sta­bi­la lös­ning­en med minst ris­ker för åter­kom­man­de re­ge­rings­kri­ser och ex­tra­val un­der man­dat­pe­ri­o­den, sa par­ti­le­da­ren Jan Björ­klund.

I över­ens­kom­mel­sen har ex­em­pel­vis Li­be­ra­ler­na fått ige­nom av­skaf­fad värnskatt, språk­krav för ny­an­län­da och en ut­red­ning kring att för­stat­li­ga sko­lan. Cen­ter­par­ti­et har bland an­nat fått ige­nom en rad re­for­mer som rör ar­bets­rät­ten och hy­res­mark­na­den.

Även Mil­jö­par­ti­et med­de­la­de un­der sön­da­gen att de­ras par­tiråd med en stark ma­jo­ri­tet be­slu­tat sig för att stäl­la sig bakom över­ens­kom­mel­sen mel­lan de fy­ra par­ti­er­na.

Mil­jö­par­ti­et själ­va lyf­ter fram en skat­te­väx­ling

som om­fat­tar 15 mil­jar­der och som bland an­nat in­ne­bär att flyg­skat­ten blir kvar som sin störs­ta vinst.

– Vi de­lar någon­ting som är stör­re och bre­da­re än en­skil­da par­ti­pro­gram. Vi är djupt för­ank­ra­de i för­sva­ret av de­mo­kra­tin och ing­en av oss är be­red­da att lå­ta Sve­ri­ge bli yt­ter­li­ga­re ett avd e län­der­na där hö­ger po­pu­lis­tis­ter får­di­ri­ge­ra och vi­sa vägen, sa språk­rö­ret Gustav Fri­do­lin.

Un­der mån­da­gen träf­far riks­da­gens tal­man Andre­as Nor­lén riks­dags­par­ti­er­nas le­da­re, med bör­jan med Ste­fan Löfven kloc­kan 10. Tal­man­nen vän­tas se­dan kloc­kan 16 lä­sa upp sitt för­slag till stats­mi­nis­ter­kan­di­dat – Löfven el­ler Kris­ters­son.

Ste­fan Löfven (S) är först ut att träf­fa tal­man­nen Andre­as Nor­lén i dag. Li­be­ra­ler­na rös­ta­de i går

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.