Van­lig me­di­cin hjälp vid psy­kisk sjuk­dom

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter | Inrikes - JO­HAN NILS­SON/TT

FORSKNING. Fär­re sjuk­hus­vis­tel­ser och fär­re själv­för­vål­la­de ska­dor. Det blir re­sul­ta­tet när per­so­ner med all­var­lig psy­kisk sjuk­dom, som schi­zo­fre­ni och bi­po­lär sjuk­dom, äter lä­ke­me­del mot ex­em­pel­vis högt blod­tryck el­ler di­a­be­tes, skri­ver Lä­ke­me­dels­värl­den.

– Vi vet se­dan ti­di­ga­re forskning att det finns in­flam­ma­to­ris­ka för­änd­ring­ar hos per­so­ner med all­var­lig psy­kisk sjuk­dom. Hy­po­te­sen var där­för att an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka lä­ke­me­del skul­le kun­na ha ef­fekt även på den psy­kis­ka sjuk­do­men, sä­ger Christi­na Dal­man, pro­fes­sor i psy­ki­a­trisk epi­de­mi­o­lo­gi, vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, till tid­ning­en.

I stu­di­en, som ny­li­gen pub­li­ce­ra­des i Ja­ma Psychi­a­try, ana­ly­se­ra­des hälso­da­ta från svens­ka pa­ti­en­ter med schi­zo­fre­ni, bi­po­lär sjuk­dom el­ler ic­ke-af­fek­tiv psy­kos. Christi­na Dal­man och hen­nes kol­le­gor samt fors­ka­re från Uni­ver­si­ty Col­lege Lon­don jäm­för­de pe­ri­o­der då pa­ti­en­ten häm­tat ut lä­ke­me­del mot högt ko­les­te­rol, högt blod­tryck och/el­ler di­a­be­tes. Det vi­sa­de sig att un­der pe­ri­o­der när pa­ti­en­ter­na åt nå­got av lä­ke­med­len, så mins­ka­de an­ta­let sjuk­hus­vis­tel­ser och själv­för­vål­la­de ska­dor.

FO­TO: JESSICA GOW/TT

Vis­sa van­ligt fö­re­kom­man­de lä­ke­me­del tycks även ha gynn­sam ef­fekt vid psy­kisk sjuk­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.