Osäk­ra lä­ka­re tve­kar kring ab­or­ter på Ir­land

Ir­land har haft någ­ra av de hår­das­te ab­ort­la­gar­na i Eu­ro­pa. Men se­dan års­skif­tet är det möj­ligt att av­slu­ta en gra­vi­di­tet på lag­lig väg i lan­det. Många lä­ka­re tve­kar dock kring att ut­fö­ra in­grep­pen – vil­ket bland an­nat mo­ti­ve­ras av okla­ra rikt­lin­jer.

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter | Utrikes - SOFIA ERIKSSON/TT

→ En ny era för ir­länds­ka kvin­nor. De or­den val­de hälso­mi­nis­ter Si­mon Har­ris ef­ter det att om­kring 1,4 mil­jo­ner män­ni­skor i maj 2018 rös­ta­de för en li­be­ra­li­se­ring av den stränga ab­ort­lag­stift­ning­en i det ka­tols­ka lan­det. Den nya epo­ken in­led­des vid års­skif­tet, då det blev lag­ligt att gö­ra ab­ort fram till vec­ka tolv – el­ler se­na­re om kvin­nans liv el­ler häl­sa är i fa­ra.

Po­li­ti­ker och tjäns­te­män har job­bat hårt med att få ige­nom nöd­vän­dig lag­stift­ning och lo­gistik för att om­vand­la re­sul­ta­tet från folk­om­röst­ning­en till verk­lig­het. In­led­nings­vis var nio sjuk­hus re­do att ut­fö­ra ab­or­ter och fler vän­tas föl­ja ef­ter in­om kort, en­ligt hälso­myn­dig­he­ten HSE.

All­män­lä­ka­re kom­mer

att ut­fö­ra me­di­cins­ka ab­or­ter fram till vec­ka nio och se­dan tar sjuk­hu­sen över. Men än så länge har ba­ra om­kring 200 av 3 500 all­män­lä­ka­re skri­vit un­der på de nya ar­bets­upp­gif­ter­na, som in­te är ob­li­ga­to­ris­ka. Många tve­kar på grund av bris­tan­de klar­het och otyd­li­ga rikt­lin­jer kring det nya sy­ste­met, en­ligt Na­tio­nal As­so­ci­a­tion of Ge­ne­ral Practi­tio­ners (NAGP) som re­pre­sen­te­rar en stor del av lan­dets all­män­lä­ka­re.

– Det rå­der väl­digt stor osä­ker­het bland all­män­lä­ka­re kring hur ab­ort­tjäns­ter ska till­han­da­hål­las och det är en väl­digt li­ten pro­cent som i nu­lä­get är be­red­da att va­ra del­ak­ti­ga, sä­ger NAGP-che­fen Mai­tiu O’Tu­at­hail.

– Till­gång­en till ult­raljuds­ut­rust­ning är ojämn över lan­det. Och få sjuk­hus är kla­ra för att gö­ra ki­rur­gis­ka ab­or­ter, vil­ket in­ne­bär att all­män­lä­ka­re in­te får det stöd som de be­hö­ver där­i­från.

En del lä­ka­re är dess­utom oro­li­ga över att bli mål­tav­lor för de­mon­stran­ter om de iden­ti­fie­ras som nå­gon som ut­för ab­or­ter. Käns­lan för­stärks san­no­likt av de små­ska­li­ga pro­tes­ter som bru­tit ut se­dan la­gen träd­de i kraft.

För­ra vec­kan

sam­la­des ex­em­pel­vis mot­stån­da­re ut­an­för en kli­nik i Gal­way med skyl­tar med bud­skap som »säg nej till ab­ort« – nå­got som ut­lös­te nya hög­ljud­da krav på lag­stift­ning till skydd för den som vill gö­ra ab­ort och de som ut­för dem. Ett för­slag går ut på att in­fö­ra be­gräns­ning­ar kring hur nä­ra de­mon­stran­ter får lov att va­ra kli­ni­ker­na.

– Fle­ra all­män­lä­ka­re har drab­bats av pro­tes­ter. Det är ett stort pro­blem, i syn­ner­het om de är den en­da lä­ka­ren i ett om­rå­de som ut­för ab­or­ter, sä­ger O’Tu­at­hail.

Hälso­myn­dig­he­ten har in­rät­tat en te­le­fon­lin­je (»My Op­tions«) som ska ge råd­giv­ning vid opla­ne­ra­de gra­vi­di­te­ter. Den har ta­git emot »en sta­dig ström« av sam­tal se­dan den öpp­na­de den 1 ja­nu­a­ri. Men än­nu finns ing­en sta­tistik över ex­akt hur många sam­tal som har kom­mit in el­ler hur många ab­or­ter som har ut­förts, skri­ver en ta­les­per­son för HSE.

– Förs­ta vec­kan hör­de jag ta­las om en all­män­lä­ka­re som träf­fa­de sju kvin­nor för kon­sul­ta­tion om ab­ort och en an­nan som träf­fa­de fem kvin­nor. Men det kom­mer att drö­ja in­nan vi har nå­gon över­gri­pan­de sta­tistik, sä­ger O’Tu­at­hail.

Na­tio­nal As­so­ci­a­tion of Ge­ne­ral Practi­tio­ners an­ser att den ir­länds­ka re­ge­ring­en har haft för bråt­tom med att rul­la ut det nya sy­ste­met.

– Det bor­de ha pla­ne­rats bätt­re in­nan la­gen träd­de i kraft. Sy­ste­met är ofull­stän­digt, sä­ger O’Tu­at­hail.

– Vi tyc­ker ock­så att det är kons­tigt att re­ge­ring­en ser till att kvin­nor har till­gång till gra­tis ab­ort, me­dan de fort­fa­ran­de mås­te be­ta­la för pre­ven­tiv­me­del. Ir­lands kvin­nor har rätt till en mer ho­lis­tisk syn på sjuk­vård.

»Det rå­der väl­digt stor osä­ker­het bland all­män­lä­ka­re kring hur ab­ort­tjäns­ter ska till­han­da­hål­las.«

NAGP-che­fen Mai­tu O’Tu­at­hail

FO­TO: PE­TER MORRISON/AP/TT

Gläd­je ef­ter en fram­gångs­rik folk­om­röst­ning för att slo­pa det så kal­la­de åt­ton­de tilläg­get i för­fatt­ning­en som gav ett fos­ter sam­ma rätt till liv som den gra­vi­da kvin­nan och som där­med för­bjöd ab­or­ter, även vid våld­täkt, in­cest el­ler fa­ra för kvin­nan liv el­ler häl­sa.

FO­TO: PE­TER MORRISON/AP/TT

I maj för­ra året ställ­de sig 66,4 pro­cent av ir­län­dar­na bakom en li­be­ra­li­se­ring av ab­ort­lag­stift­ning­en i Ir­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.