5 tips: Så här får du ditt cv att stic­ka ut från mäng­den

Men med rätt lay­out, språk och sam­man­fat­ta­de be­skriv­ning­ar kan du få fram din per­son­lig­het i ditt CV – sam­ti­digt som du hål­ler det re­le­vant. Metro­jobbs re­dak­tör An­na Åslund ger si­na bäs­ta tips.

Metro Sweden (Malmö) - - Metro Jobb - AN­NA ÅSLUND

Hit­ta en egen lay­out 1

Ett cv ska va­ra lätt­läst och lättö­ver­skåd­ligt, men sätt din per­son­li­ga prä­gel på det du kan. Lek runt med ru­bri­ker, typ­snitt, färg, form och for­mu­le­ring­ar för att få ditt cv att stic­ka ut och kän­nas som du. Om du be­härs­kar re­di­ge­rings­pro­gram som Pho­tos­hop, el­ler har en hjälp­sam kom­pis som gör det, så är möj­lig­he­ter­na oänd­li­ga.

Skriv en sam­man­fatt­ning 2

Nå­got som många mis­sar är att skri­va en kor­ta­re sam­man­fatt­ning som in­le­der cv:t. I en sam­man­fatt­ning kan du in­klu­de­ra en kor­ta­re be­skriv­ning av ditt yr­kes­liv, di­na mål och vad du brin­ner för. Om du sö­ker ett jobb som skil­jer sig myc­ket från vad du gjort ti­di­ga­re så kan sam­man­fatt­ning­en va­ra det som kny­ter ihop den rö­da trå­den. Håll den om­kring 3-5 me­ning­ar.

Lyft ditt va­ru­mär­ke 3

Är du grym på att fo­ta? El­ler är du en fe­na på att re­di­ge­ra vi­de­os till din Youtu­be-ka­nal? Du ska läm­na di­na per­son­li­ga in­tres­sen ut­an­för ditt cv, men om du tror att vis­sa kun­ska­per kan kom­ma till an­vänd­ning i job­bet du sö­ker så kan du in­klu­de­ra dem. Du kan till ex­em­pel läg­ga dem un­der en ru­brik som he­ter »öv­ri­ga me­ri­ter«.

Be­rät­ta om ut­mär­kel­ser 4

Har du bli­vit ut­nämnd till årets kol­le­ga? El­ler fått ett pris för ett spe­ci­ellt pro­jekt du job­bat med? Be­rät­ta det! De här er­fa­ren­he­ter­na är nå­got du kan läg­ga till un­der ru­bri­ken »öv­ri­ga me­ri­ter«. In­klu­de­ra gär­na även en del av mo­ti­ve­ring­en till att du fick ut­mär­kel­sen, el­ler spa­ra det till ditt per­son­li­ga brev för att kun­na skri­va mer ut­för­ligt.

Ha föt­ter­na på jor­den 5

I en job­ban­sö­kan ska du lyf­ta fram di­na go­da si­dor – på ett snyggt och öd­mjukt sätt. Dra dig in­te för att be­rät­ta vad som gör dig unik och var­för du är rätt per­son för job­bet. En bra me­tod för att in­te lå­ta skryt­sam är att job­ba in tyd­li­ga ex­em­pel och siff­ror på di­na pre­sta­tio­ner ef­tersom det är lätt att sät­ta i en kon­text.

FO­TO: UNSPLASH

Är du grym på att re­di­ge­ra vi­de­os? Få med det i ditt cv!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.