»Vi kom­mer att åter­kom­ma när vi har en kom­men­tar att ge.«

Metro Sweden (Malmö) - - Val2018 -

Väns­ter­par­ti­ets par­ti­le­da­res pressek­re­te­ra­re Oscar

Nel­son sent i går ef­ter Li­be­ra­ler­nas be­sked. Det var vid den­na upp­la­gas press­lägg­ning in­te klart hur Väns­ter­par­ti­et stäl­ler sig till över­ens­kom­mel­sen mel­lan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et, Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.