SEMESTRA GRYMT UTANFOR RADARN

We­ek­end. Ber­lin, Lon­don och Pa­ris i all ära, men det finns and­ra se­vär­da stä­der runt om i Eu­ro­pa som kan va­ra vär­da en re­sa. Här är tio ex­em­pel på week­en­d­re­sor som be­fun­nit sig ut­an­för den ge­men­sam­ma se­mester­ra­darn för länge nu.

Metro Sweden (Malmö) - - Metro Resor - GUSTAF LARSSON

Ge­nu­int ut­an tjafs

1 Gent, Bel­gi­en. Trots att den bel­gis­ka sta­den är lan­dets tred­je störs­ta, är den på långa vägar in­te på någ­ra topp­lis­tor över kän­da res­mål. Vil­ket i och för sig är top­pen, för den be­hål­ler alltjämt sin äkt­het långt bort­om tu­rist­fäl­lor och an­nat tjafs. I Gent finns många hi­sto­ris­ka plat­ser att be­sö­ka och dess­utom ett rikt ku­li­na­riskt ut­bud, med mäng­der av kafé­er och kro­gar in­till ka­na­len som for­sar ge­nom sta­den.

Kvin­nor, kul­tur, kro­gar

2 År­hus, Dan­mark. Årets kul­tur­hu­vud­stad 2017 är väl­digt bra på just det, kul­tur. I vän­tan på att Sve­ri­ges nya kvin­nomu­se­um ska öpp­na upp är År­hus stäl­let att åka till. Där lig­ger ett av värl­dens just nu få av det sla­get, vars syf­te är att rik­ta fo­kus på kvin­nors liv från ur- till nu­tid. Men det sta­den fram­för allt är känd för är si­na många hög­klas­si­ga kro­gar. In­te säl­lan med en och en an­nan stjär­na i Miche­lin­gui­den i ryg­gen.

En dröm för öl-äls­ka­ren

3 Mün­chen, Tyskland. Mün­chen är för­vis­so mest väl­be­sökt un­der hös­ten och sta­dens Ok­to­ber­fest, men frå­gan är om in­te sta­den gör sig bäst un­der vå­ren. Ölen är, om man vill, i fo­kus även då. Fle­ra sto­ra ute­ser­ve­ring­ar, kall­la­de bi­ergar­ten, hål­ler då öp­pet där du kan slå dig ner i gott säll­skap. Där­ef­ter kan man ta sig till nå­got av sta­dens många mu­se­er. BMW:s va­ri­ant är en per­son­lig fa­vo­rit.

En cy­kel­vän­lig stad

4 Ljubl­ja­na, Slo­ve­ni­en. Den slo­vens­ka hu­vud­sta­den Ljubl­ja­na har med si­na 270 000 in­vå­na­re ett oför­tjänt svalt in­tres­se bland ut­sock­nes re­se­nä­rer. Har du pri­vi­le­gi­et att be­sö­ka sta­den som­mar­tid re­kom­men­de­ras att ta en sight­see­ing med cy­kel un­der en ef­ter­mid­dag. När du än­då hål­ler på kan du ta cy­keln bort till stans sto­ra tu­rist­attrak­tion, slot­tet, där du den sista bi­ten tar dig upp med en berg­ba­na. Tu­ris­tigt, men se­värt.

Bok­ma­lens pa­ra­dis

5 Edin­burgh, Skott­land. Storslag­na Edin­burgh cast­les och ga­tan The Royal mi­les hi­sto­ris­ka anor. Det finns myc­ket att se i Skott­lands hu­vud­stad, men frå­gan är om in­te bokäls­ka­re kan got­ta ner sig mest. I Edin­burgh, som ut­setts till den förs­ta lit­te­ra­tursta­den på Une­scos världs­arvs­lis­ta, kan du vand­ra mel­lan plat­ser där någ­ra av värl­dens mest be­röm­da för­fat­ta­re som Art­hur Co­nan Doy­le och Wal­ter Scott lev­de och ver­ka­de.

För­tjä­nar hajpen

6 Reyk­ja­vik, Is­land. Un­der radarn har sta­den knap­past be­fun­nit sig, men trots det är Reyk­ja­vik of­ta värt att tip­sa om. Men när du väl be­fin­ner dig på den se­nas­te ti­dens mest haj­pa­de res­mål får du in­te mis­sa: Naut­hólsvik, Is­lands en­da rik­ti­ga bad­strand, Hall­grimskirk­ja, en otro­lig ska­pel­se till kyr­ka som det tog 40 år att byg­ga, Sól­far, en båt­lik­nan­de skulp­tur som hyl­lar sta­dens 200-åri­ga histo­ria.

Gå på stor ga­tu­fes­ti­val

7 Linz, Ös­ter­ri­ke. Den ös­ter­ri­kis­ka sta­den Linz är en stjär­na på him­len av kul­turstä­der. 2009 blev den ut­sedd till årets kul­tur­hu­vud­stad, myc­ket tack va­re dess mu­se­um Ars Electro­ni­ca Cen­ter, som se­dan 1979 har ana­ly­se­rat och vi­sat upp den di­gi­ta­la re­vo­lu­tio­nen. I sep­tem­ber äger Ars Electro­ni­ca fes­ti­val rum, och i ju­li var­je år går P f las­ter spek­ta­kel Lin z av sta­peln, en av Eu­ro­pas störs­ta ga­tu­fes­ti­va­ler.

Histo­ria och nu­ti­da puls

8 Split, Kro­a­ti­en. Split i Kro­a­ti­en har of­ta kal­lats Adri­a­tis­ka ha­vets vack­ras­te, som blan­dar sin 2 000-åri­ga histo­ria med en nu­ti­da puls. I gam­la stan får du in­te mis­sa, el­ler rät­ta­re sagt kan in­te mis­sa, kej­sa­re Di­ocle­ti­a­nus mäk­ti­ga pa­lats med dess höga klock­torn. Tor­nen kan man även gå upp i – till­sam­mans med and­ra tu­ris­ter för­vis­so – för att blic­ka ut över sta­dens skön­het.

Nu­tel­la och film­mys

9 Tu­rin, Ita­li­en. Som en del av en av Ita­li­ens främs­ta mat­re­gi­o­ner Pi­e­mon­te, vim­lar det av kafé­er, re­stau­rang­er och hål-iväg­gen-stäl­len som näs­tan al­la ger dig en ku­li­na­risk upp­le­vel­se ut­ö­ver det van­li­ga. Bli in­te för­vå­nad om me­nyn är fylld till bred­den av Nu­tel­la, som ju har sitt ur­sprung här. För­u­tom mat bör åt­minsto­ne film­fan­tas­ten be­sö­ka Mu­seo Na­zio­na­le del Ci­ne­ma. Ett mu­se­um där film vi­sas upp ur al­la aspek­ter.

Ett hip­s­ter­mec­ka

9 Rot­ter­dam, Ne­der­län­der­na.

Ams­ter­dam i all ära, men Ne­der­län­der­na är myc­ket mer än så. Rot­ter­dam till ex­em­pel, som 2016 ut­sågs till en av värl­dens he­tas­te stä­der av Lo­ne­ly Pla­net. Ett mås­te man in­te får mis­sa är den ned­lag­da tåg­han­ga­ren som de för­vand­lat till ett hip­s­ter­mec­ka, där tren­di­ga bu­ti­ker och re­stau­rang­er de­lar lo­kal med jazz­klub­ben Bird. Med si­na bre­da ga­tor är Rot­ter­dam som gjort för att upp­täc­kas med cy­kel.

FO­TO: UNSPLASH

Edin­burgh cast­les storslag­na up­pen­ba­rel­se går in­te av för hac­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.