Danskens spor­ti­ga el­bil ska räc­ka 65 mil

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Motor - TT-AFP-REUTERS

Den dans­ke bil­de­sig­nern Henrik Fis­ker visar nu upp sin nya lyx­i­ga el­bil Fis­ker Emo­tion på CES, tek­nik­mäs­san i Las Ve­gas i USA. Emo­tion – en ord­lek med käns­la, be­gyn­nel­se­bok­sta­ven i elekt­ri­ci­tet och eng­els­kans rö­rel­se (mo­tion) – ska kun­na kö­ras i im­po­ne­ran­de 65 mil mel­lan laddstop­pen.

Den spor­ti­ga se­da­nen har dock två år kvar i lab­bet in­nan den är fär­dig att bör­ja säl­jas, en­ligt Fis­ker Inc. Fram till dess hop­pas dansken att de har hun­nit ut­veck­la en snabb­laddar­tek­nik som ska gö­ra att det räc­ker med nio mi­nu­ters ladd­ning för att dri­va bi­len yt­ter­li­ga­re 12,5 mil – snäp­pet snab­ba­re än Teslas så kal­la­de su­per­lad­da­re.

Emo­tion kom­mer säl­jas för 129 000 dol­lar, mot­sva­ran­de drygt en mil­jon kro­nor. Fis­ker job­bar på att ut­veck­la en bil­li­ga­re va­ri­ant som ska kos­ta runt 330 000 kro­nor.

Henrik Fis­ker grun­da­de fö­re­ta­get Fis­ker Au­to­mo­ti­ve 2007, som blev kon­kurs­mäs­sigt i slutet av 2013 och där­ef­ter köp­tes av ki­ne­sis­ka Wanx­i­ang. Det ti­di­ga­re fö­re­ta­get pro­du­ce­ra­de hy­brid­bi­len Kar­ma som till­ver­ka­des i om­kring 2 000 ex­em­plar.

FO­TO: SHUTTERSTOCK

FO­TO: DA­VID MCNEW/AP/TT

Henrik Fis­ker, grun­da­re, ord­fö­ran­de och VD för Fis­ker Inc., bred­vid el­bi­len Fis­ker Emo­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.