Här är de van­li­gas­te nam­nen på vå­ra hun­dar

Äger du en labra­dor som he­ter Mol­ly el­ler Bel­la? Där är du in­te en­sam. Det var den van­li­gas­te hund­ra­sen och de van­li­gas­te hund­nam­nen för­ra året, vi­sar ny sta­tistik.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Många klas­sis­ka fa­vo­rit­hun­dar åter­finns på topp­lis­tan över för­ra årets mest po­pu­lä­ra ra­ser. Det vi­sar ny sta­tistik från Jord­bruks­ver­kets cen­tra­la hundä­gar­re­gis­ter och Svens­ka ken­nel­klub­ben.

I topp lig­ger säll­skap­s­och jakt­hun­den labra­dor retri­e­ver med 2 654 re­gi­stre­ra­de hun­dar 2017.

Labra­do­ren, som allt­så var svens­kar­nas älsk­lings­hund för­ra året, följs i po­pu­la­ri­tet av tysk schä­fer­hund på en and­ra plats, gol­den retri­e­ver som är lan­dets tred­je mest po­pu­lä­ra hund, jämt­hun­den som åter­finns på en fjär­de­plats och shet­land sheep­dog på en fem­te­plats.

De hund­ra­ser som pro­cen­tu­ellt sett öka­de mest i po­pu­la­ri­tet in­om topp­tju­go-lis­tan är tysk schä­fer­hund (+40,4 pro­cent), bichon ha­va­nais (+29,1 pro­cent) och dre­ver (+23 pro­cent).

Ök­ning­en av re­gi­stre­ra­de tys­ka schä­fer­hun­dar be­ror dock på att Svens­ka ken­nel­klub­ben för­ra året bör­jat re­gi­stre­ra hun­dar från För­svars­mak­ten igen. Ra­sen bichon ha­va­nais, en glad, lätt­lärd hund med röt­ter­na på Ku­ba, lyfts fram som för­ra årets sto­ra klätt­ra­re bland små­hun­dar­na och knep sjun­de­plat­sen på lis­tan.

Tax­en är även den fort­satt po­pu­lär och finns i nio oli­ka ra­ser. Om al­la ra­ser­na skul­le slås ihop skul­le tax­en ham­na på en fem­te plats på lis­tan med 1 573 hun­dar för­ra året.

När det gäl­ler de po­pu­lä­ras­te nam­nen fast­nar vi gär­na för kor­ta, enk­la hund­namn.

Bel­la var 2017 års sto­ra fa­vo­rit­hund­namn. Det he­ter nu 5 686 hun­dar i Sve­ri­ge. Men fort­fa­ran­de är Mol­ly det po­pu­lä­ras­te nam­net att dö­pa sin hund till. Run­tom i Sve­ri­ge finns he­la 7 699 fyr­ben­ta vän­ner som lyst­rar till det nam­net.

– Mol­ly som har va­rit oho­tad et­ta än­da se­dan 2006 är fort­fa­ran­de det van­li­gas­te hund­nam­net to­talt sett i hund­re­gist­ret, sä­ger Mag­nus Kind­ström på Jord­bruks­ver­kets djur­re­gis­te­ren­het i ett press­med­de­lan­de.

I Jord­bruks­ver­kets cen­tra­la hund­re­gis­ter, där hun­dar och de­ras äga­re ska re­gi­stre­ras, finns nu to­talt 895 000 hun­dar och 656 000 äga­re. En del hun­dar kan dock fö­re­kom­ma i sta­tisti­ken trots att de är dö­da, om äga­ren har mis­sat att re­gi­stre­ra det or­dent­ligt.

FO­TO: SHUTTERSTOCK/IBL

Topp tre när svens­kar­na väl­jer hund­ra­ser: Labra­dor retri­e­ver, tysk schä­fer­hund och gol­den retri­e­ver.

LINNEA JO­HANS­SON linnea.jo­hans­[email protected]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.