Nej, S har in­te ord­nat kör­kort­ste­o­ri för 10 kro­nor på ara­bis­ka

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

tis­da­gen togs bort.

I en av grup­per­na där bil­den än­nu finns kvar har in­läg­get kom­men­te­rats av fle­ra per­so­ner som tyc­ker att pri­set för te­o­ri­pas­sen på ara­bis­ka är orätt­vist.

»Det är dis­kri­mi­ne­ring när and­ra ej får sam­ma möj­lig­het att ut­nytt­ja det för­del­ak­ti­ga er­bju­dan­det!!!« skri­ver en per­son. »För jäv­ligt, rent ut sagt«, skri­ver en an­nan.

ring­de upp So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Kum­la för att hö­ra om det stäm­de att lo­ka­len an­vän­des för kör­kort­ste­o­ri­lek­tio­ner på ara­bis­ka som kos­ta­de tio kro­nor. Ste­fan Svens­son be­rät­tar där att det in­te var rik­ti­ga lek­tio­ner i kör­kort­ste­o­ri, som be­hö­ver va­ra god­kän­da av trans­port­sty­rel­sen, ut­an en mind­re stu­die­cir­kel.

– Vi har en med­lem hos oss som har haft en stu­die­cir­kel där folk träf­fa­des och pra­ta­de om att kö­ra med svens­ka tra­fik­reg­ler, för att un­der­lät­ta rent språk­ligt för folk som se­dan skulle gå i kör­sko­lan. Men det var allt­så in­te kör­kort­ste­o­ri, och stu­die­cir­keln på­gick ba­ra för­ra året. Men det stäm­mer att de an­vän­de vår lo­kal, sä­ger Ste­fan Svens­son vid So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Kum­la.

för­kla­rar ock­så att de fles­ta som tog del i stu­die­cir­keln gjor­de det på si­dan av stu­di­er i kör­kort­ste­o­ri och körlek­tio­ner på tra­fik­ver­kets kör­sko­lor.

– And­ra ha­de re­dan kör­kort och var där för att hjäl­pa de som in­te ha­de nå­got kör­kort än. Vår med­lem tyck­te att det var ett bra ini­ti­a­tiv, där per­so­ner kun­de sam­las och hjäl­pa varand­ra, sä­ger Ste­fan Svens­son.

Han in­ty­gar dock på att pas­sen kos­ta­de tio kro­nor per per­son.

– Ja de la­de tio spänn på fi­kat. Det stäm­mer.

Vi­ral­granska­ren har även ringt trans­port­sty­rel­sen för att frå­ga om det är tillå­tet att ha stu­die­cirk­lar om kör­kort­ste­o­ri.

– Det är in­te okej att lap­pen ser ut som om det kun­de gäl­la rik­ti­ga körlek­tio­ner. Det går emot la­gen om tra­fik­sko­lor, som är de en­da som får till­han­da­hål­la te­o­ri­lek­tio­ner för kör­kort, sä­ger Gun­nar Hol­gers­son, chef för till­stånd och till­syn på trans­port­sty­rel­sen.

Det finns ock­så en grå­zon när det kom­mer till stu­die­cirk­lar. Även stu­di­e­för­bund bor­de fal­la un­der la­gen om tra­fik­sko­lor, vil­ket gör det svårt att sva­ra på om stu­die­cir­keln var tillå­ten en­ligt lag el­ler in­te. Men det finns si­tu­a­tio­ner där det är okej att sam­las och pra­ta om tra­fi­ken.

– Det finns pen­sio­närs­grup­per med kör­kort som sam­las och pra­tar om bland an­nat att kö­ra i cir­ku­la­tions­plat­ser och det är helt okej. Man får sam­las och ta­la om kör­ning i Sve­ri­ge, men det får in­te va­ra lek­tio­ner med syf­te att le­da till kör­kort, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.