Hit­ta­des i ha­vet ef­ter 22 tim­mar i vatt­net

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

En 33-årig an­ställd på kryss­nings­far­ty­get Nor­wegi­an Ge­ta­way rå­ka­de un­der hel­gen ut för en sjö­be­sätt­nings värs­ta mar­dröm.

Av olycks­hän­del­se föll man­nen över bord, me­dan kryss­nings­far­ty­get fort­sat­te vi­da­re ut­an ho­nom, rap­por­te­rar CNN.

Olyc­kan sked­de i vatt­net mel­lan USA och Ku­ba. När lar­met gick om man­nens från­va­ro kal­la­des ame­ri­kansk kust­be­vak­ning in för att sö­ka ef­ter man­nen.

Ef­ter någ­ra tim­mar slu­ta­de man dock le­tan­det, ut­an att ha hit­tat man­nen.

Men da­gen ef­ter, he­la 22 tim­mar se­na­re, pas­se­ra­de ett an­nat kryss­nings­far­tyg i om­rå­det. Man­nen ha­de då lyc­kats hål­la sig fly­tan­de och vid liv, ut­an flyt­väst el­ler an­nat att fly­ta på.

Ef­ter att ha bli­vit hjälpt upp ur vatt­net vår­das nu man­nen av kryss­nings­far­ty­gets sjuk­per­so­nal. Han till­stånd upp­ges va­ra sta­bilt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.