6

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Hälsa -

Vi är ska­pa­de till att rö­ra på oss och för myc­ket stil­la­sit­tan­de kan på­ver­ka krop­pen ne­ga­tivt. För att bry­ta mönst­ret kan du bör­ja med att in­fö­ra mer var­dags­mo­tion. Att gå i stäl­let för att ta bus­sen någ­ra håll­plat­ser, att stå i stäl­let för att sit­ta på kon­to­ret el­ler att ta en lunch­pro­me­nad kan gö­ra otro­ligt myc­ket po­si­tivt för häl­san. Hit­ta nå­gon ak­ti­vi­tet som du gil­lar och lägg till det i di­na vec­ko­da­gar. Det kan va­ra allt från yo­ga, löp­ning, styr­ke­trä­ning till nå­got an­nat som du är ny­fi­ken på att tes­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.