Så gar snac­ked I Eng­land in­fÖr hel­gens VM-ry­sa­re

Eng­land har vun­nit en täv­lings­match mot Sve­ri­ge på 30 år. Än­då me­nar brit­tisk press att Blå­gult är ett dröm­mot­stånd – men Ga­reth Sout­h­ga­te hål­ler in­te med. – Vi har un­derskat­tat Sve­ri­ge i al­la år, sä­ger för­bunds­kap­te­nen.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Ett sta­bilt Sve­ri­ge höll nol­lan mot Schweiz och vann med 1–0. Någ­ra tim­mar se­na­re stod det klart att det blir Eng­land som blir Blå­gults mot­stån­da­re i lör­da­gens kvarts­fi­nal, ef­ter ett straff­dra­ma mot Colom­bia.

Nu rå­der det de­la­de me­ning­ar från eng­elskt håll huruvi­da Jan­ne An­ders­sons lands­lag blir en svår nöt att knäc­ka el­ler in­te.

– Vi har ett svagt fa­cit mot Sve­ri­ge. Vi har un­derskat­tat dem i al­la år, men de är bril­jan­ta på det de gör, me­nar för­bunds­kap­te­nen Ga­reth Sout­h­ga­te.

Och det har han rätt i. Sedan la­gen möt­tes i VMkva­let 1988, har eng­els­män­nen ba­ra vun­nit en gång på åt­ta täv­lings­mat­cher.

– Vi går mot en stor match mot Sve­ri­ge där he­la värl­den vän­tar sig att vi ska vin­na, men det är tufft med ba­ra tre da­gars vi­la och vårt fa­cit mot dem är nå­got vi mås­te rät­ta till, sä­ger Sout­h­ga­te.

– Sve­ri­ge är väl­digt so­li­da de­fen­sivt, väl­digt svå­ra att bry­ta ner. Om vi do­mi­ne­rar bol­l­in­ne­ha­vet, får vi in­te tap­pa fo­kus i för­sva­ret, för de är bra med bol­len, ana­ly­se­rar mitt­fäl­ta­ren De­le Al­li för nors­ka VG.

Men det är in­te al­la som är li­ka öd­mju­ka.

»Eng­land är två mat­cher från en VM-fi­nal. In­te mot Bra­si­li­en el­ler Tyskland – ut­an Sve­ri­ge. Den chan­sen får du ba­ra en gång i li­vet«, skri­ver den brit­tis­ka tid­ning­en Daily Mail.

»Att Eng­land mö­ter Sve­ri­ge och in­te Bra­si­li­en, är var­för de kal­lar dig ett tak­tiskt ge­ni, Ga­reth Sout­h­ga­te«, skri­ver Daily Mir­ror, och syf­tar på att Eng­land ställ­de upp med ett b-be­to­nat lag i den av­slu­tan­de grupp­spels­mat­chen mot Bel­gi­en, vil­ket re­sul­te­ra­de i att la­get ham­na­de på Sve­ri­ges si­da av slut­spels­hal­van.

En­da gång­en som Eng­land be­seg­rat Sve­ri­ge i en täv­lings­match se­nas­te 30 åren var un­der EM 2012 i Po­len/Ukrai­na. Då av­gjor­de Dan­ny Wel­beck sent med sitt 3–2-mål, som för­u­tom att ge Eng­land se­gern ock­så kas­ta­de ut Blå­gult ur mäs­ter­ska­pet.

La­gen möt­tes i grupp­spe­let i VM 2002 och 2006 – då Eng­land trä­na­des av svens­ka Sven-Gö­ran Eriksson – och bå­da gång­er slu­ta­de det oav­gjort.

»He­la värl­den vän­tar sig att vi ska vin­na.« Eng­lands för­bunds­kap­ten Ga­reth Sout­h­ga­te.

FO­TO: ALEX MORTON/GETTY IMAGES

Sve­ri­ge är ett dröm­mot­stånd me­nar brit­tisk press – trä­na­ren Ga­reth Sout­h­ga­te är in­te över­ty­gad.

FO­TO: GETTY

Eng­lands för­bunds­kap­ten Ga­reth Sout­h­ga­te tar ett snack med si­na spe­la­re in­för för­läng­ning­en mot Colom­bia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.