Vd:n lis­tar si­na miss­tag i ny bok: Vik­tigt att vi­sa att det är okej

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - ANNA ÅSLUND

När che­fer vå­gar er­kän­na si­na miss­tag öpp­nar det upp för med­ar­be­tar­na att vå­ga gö­ra fel, pro­va nya sa­ker och ut­veck­las. Det me­nar Pontus Bo­dels­son, som har sam­man­fat­tat si­na 79 störs­ta miss­tag som chef i en bok.

När Pontus Bo­dels­son fö­re­läs­te om si­na er­fa­ren­he­ter av chef­skap och för­änd­rings­ar­be­te märk­te han att publi­ken all­tid sat­te sig li­te läng­re fram på sto­lar­na var­je gång han pra­ta­de om de miss­tag han gjort. Det fick ho­nom att skri­va boken »Le­dar­skap för för­änd­ring: Mi­na 79 bäs­ta miss­tag och an­nat vär­de­fullt«.

– Om vi in­te tillåts att gö­ra miss­tag kom­mer vi in­te hel­ler att vå­ga pra­ta om dem. Då lär vi oss ingen­ting till­sam­mans. Ha­de vi haft ett öpp­na­re sam­tal kring miss­tag tror jag att vi ha­de haft bätt­re fö­re­tag och ett bätt­re sam­häl­le, sä­ger Pontus Bo­dels­son.

Som ti­di­ga­re vd på bland an­nat Syd­svens­kan och Helsing­borgs dag­blad har fram­gång­ar­na va­rit många, men det har även miss­ta­gen. En händelse han minns starkt är när han som ny vd på Nationalencyklopedin be­stäm­de att de skul­le ut­veck­la en ny sajt så fort som möj­ligt.

– Ef­tersom jag var ny chef sa ing­en emot mig och jag pres­sa­de or­ga­ni­sa­tio­nen all­de­les för hårt. När vi lan­se­ra­de den nya saj­ten ett halv­år se­na­re kra­scha­de den förs­ta da­gen. De förs­ta vec­kor­na fick vi 6 000 mejl från ar­ga kun­der och någ­ra av dem kom­mer jag ald­rig att glöm­ma.

Som ny vd på Helsing­borgs dag­blad blev han en av dem som fick in­for­me­ra or­ga­ni­sa­tio­nen om att de skul­le gö­ra ned­skär­ning­ar och läg­ga ner vis­sa lo­kal­re­dak­tio­ner. Men ef­ter att han lyss­nat på med­ar­be­tar­nas tan­kar in­såg han och de and­ra bakom be­slu­tet att de glömt nå­got.

– Vi in­såg att vi mis­sat en del av verk­lig­he­ten och att det fanns and­ra vär­den i det här som vi in­te för­stått. För förs­ta gång­en in­såg vi att vi in­te ha­de lyss­nat el­ler in­vol­ve­rat folk. Vi in­såg att vi mås­te änd­ra vårt be­slut och vi fun­de­ra­de över hur med­ar­be­tar­na skul­le upp­fat­ta oss. Men in­te en en­da gång an­vän­de nå­gon det här emot oss.

För Pontus Bo­dels­son tog det många år in­nan han in­såg att miss­tag är nå­got po­si­tivt.

– Jag tror att det är vik­tigt att man som ledare vi­sar att det är okej att gö­ra miss­tag. Jag är helt över­ty­gad om att om man som ledare vå­gar vi­sa svag­he­ter så ska­par man en styr­ka i or­ga­ni­sa­tio­nen i öv­rigt. Ing­en män­ni­ska vill bli ledd av »Mr el­ler Mrs per­fect«.

FO­TO: ÅSA SILLER

Vi mås­te vå­ga pra­ta om vå­ra miss­tag som che­fer. Det me­nar för­fat­ta­ren Pontus Bo­dels­son som skri­vit en bok om just miss­ta­gen som han själv gjor­de när han var chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.