An­ti­ter­ror­po­lis in­kopp­lad ef­ter miss­tänkt för­gift­ning

Stor­bri­tan­ni­en. Brit­tisk an­ti­ter­ror­po­lis har nu kopp­lats in i ut­red­ning­en kring de två per­so­ner som fått livs­ho­tan­de ska­dor ef­ter att ha ut­satts för ett okänt äm­ne i Wiltshi­re, med­de­lar Lon­don­po­li­sen.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Två per­so­ner, en man och en kvin­na i 40-års­ål­dern, vår­das på sjuk­hus och upp­ges va­ra i kri­tiskt till­stånd ef­ter att de ut­satts för ett okänt äm­ne. Pa­ret hit­ta­des i lör­dags med­vets­lö­sa i en bo­stad i byn Ames­bu­ry, som ligger drygt en mil från sta­den Sa­lis­bu­ry där den rys­ke ex-spi­o­nen Sergej Skri­pal och hans dot­ter ut­sat­tes för en nerv­gift­sat­tack i mars i år.

Po­li­sen be­hand­lar ären­det som en sär­skild händelse och nu har även an­ti­ter­ror­po­li­sen kopp­lats in, rap­por­te­rar Reu­ters.

»Med tan­ke på ny­li­ga hän­del­ser i Sa­lis­bu­ry ar­be­tar an­ti­ter­ror­po­lis till­sam­mans med kol­le­gor från Wiltshi­re-po­li­sen i ut­red­ning­en kring hän­del­sen i Ames­bu­ry,« skri­ver po­li­sen i ett uttalande.

Initialt trodde po­li­sen att pa­ret bli­vit sju­ka ef­ter att ha an­vänt nå­gon typ av drog men vi­da­re un­der­sök­ning­ar görs nu för att av­gö­ra vil­ket äm­ne som or­sa­kat symp­to­men.

– Yt­ter­li­ga­re test­ning på­går nu för att fast­stäl­la det äm­ne som led­de till att des­sa pa­ti­en­ter blev sju­ka och vi hål­ler al­la möj­lig­he­ter öpp­na om för­hål­lan­de­na kring den­na in­ci­dent, sa po­li­sen i ett uttalande i går.

Det är in­te helt klar­lagt om nå­got brott ligger bakom hän­del­sen.

FO­TO: PIXABAY

Två per­so­ner har fått livs­ho­tan­de ska­dor av ett okänt äm­ne i Wiltshi­re i Eng­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.