Vill se stopp på de blo­di­ga tjur­fäkt­ning­ar­na

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag - MET­RO-GETTY FO­TO: PABLO BLAZQUEZ DOMINGUEZ/GETTY IMAGES

Djur­rätts­ak­tiv is­ter­pro­te­ste­rar mottjur­fäkt­ning in­för San F er min-fes­ti­va­len vid Pla­za Con­si­sto­ri­al i Pamplo­na, Spa­ni­en. Djur­rätt or­ga­ni­sa­tio­ner­na PE­TA och Ani­ma Na­tu­ra lis de­mon­stre­ra­de för en San Fer­min-fes­ti­val ut­an blod och av­skaf­fan­det av tjur­fäkt­ning­ar. De­mon­stran­ter bar tjur­mas­ker och höll upp skyl­tar med med­de­lan­det »Slu­ta med de blo­di­ga tjur­fäkt­ning­ar­na« på oli­ka språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.