TIM­MAR TILL DRAGNING: Snart kan mil­jar­der­na de­las ut

Nor­den­che­fen in­för nat­ten: ”Det är en helt unik chans”

Metro Sweden (Stockholm) - - Annons Från Multilotto -

En unik chans vän­tar spel­värl­den i natt. Jack­pot­ten på Me­ga

Mil­li­ons max är up­pe i 4,2 mil­jar­der kro­nor – och det är en tids­frå­ga in­nan peng­ar­na de­las ut.

Hos Mul­ti­lot­to kan man sat­sa på de vin­nan­de num­ren i drag­ning­en.

– Vi hål­ler an­dan, sä­ger An­ders, Nor­den­chef på Mul­ti­lot­to. O Mul­ti­lot­to har un­der de se­nas­te åren fått fler och fler svens­kar att läm­na de tra­di­tio­nel­la lot­te­ri­er­na bakom sig. Och det är in­te sär­skilt märk­ligt. Hos bo­la­get finns of­ta jack­pot­tar som stän­digt väx­er för­bi mil­jard­grän­sen, för att se­dan ham­na på kon­tot hos en lyck­lig vin­na­re.

Nu kan det va­ra dags igen.

Jack­pot­ten på Me­ga Mil­li­ons max är up­pe i mer än fy­ra mil­jar­der kro­nor.

Hos Mul­ti­lot­to går det att

sat­sa på drag­ning­en, och bo­la­get sit­ter nu på nå­lar.

– Vi hål­ler verk­li­gen an­dan. Men vi tyc­ker det är hög tid att en sån här vinst ham­nar i Sve­ri­ge, sä­ger An­ders, Nor­den­chef på Mul­ti­lot­to.

Spe­let det hand­lar om är Me­ga Mil­li­ons max och när jack­pot­ten når sum­mor som i det här fal­let, allt­så he­la 4,2 mil­jar­der kro­nor, be­ty­der det att det var någ­ra vec­kor se­dan nå­gon fick in rätt rad.

–Vi hål­ler tum­mar­na för en ny vin­na­re in­om kort, det är en helt unik chans, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to.

Att va­ra med i kam­pen om mil­jar­der­na är en­kelt.

Det en­da man be­hö­ver gö­ra är att gå in på Mul­ti­lot­to.com, klic­ka sig vi­da­re till Me­ga Mil­li­ons max och

se­dan läg­ga sitt spel på drag­ning­en. Det kos­tar så li­te som 45 kro­nor – och vill det sig rätt så kan man vak­na upp på lör­dags­mor­go­nen som mång­mil­jar­där.

Men vän­ta in­te för länge, när nå­gon får in rätt rad så de­las mil­jar­der­na ut.

Det kan allt­så va­ra nu el­ler ald­rig.

– Jag skul­le ab­so­lut in­te vå­ga vän­ta in bätt­re ti­der. Så jag re­kom­men­de­rar al­la att gå in och läg­ga sitt spel re­dan nu, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to Q Fot­not: Jack­pot­ten kan ha änd­rats ef­ter ti­di­ning­ens ut­giv­ning.

Ef­ter nat­tens dragning kan den som spe­lat på rätt num­mer ta hem 4,2 mil­jar­der kro­nor: “Det är hög tid att en sån här vinst ham­nar i Sve­ri­ge”, sä­ger Mul­ti­lot­tos Nor­den­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.