Gui­de

Nio höjd­punk­ter för se­mester­fi­ra­ren i Stock­holm

Metro Sweden (Stockholm) - - Sommar - AN­NA ÅSLUND

Film un­der bar him­mel, Ok­to­ber­fest, Mam­ma mia sing-a-long, fes­ti­va­ler mitt i stan och en Jus­tin Tim­berla­ke-kon­sert. Som­ma­ren i Stock­holm bju­der på myc­ket att se fram emot och Metro gui­dar dig till even­ten du in­te vill mis­sa och gra­tis­ak­ti­vi­te­ter­na du bor­de pro­va på.

Skrik dig hes till di­na Ab­ba-fa­vo­ri­ter

→ Tio år ef­ter att suc­cé­fil­men »Mam­ma mia« ha­de pre­miär så är det dags att åter­vän­da till Gre­kland i upp­föl­ja­ren »Mam­ma Mia! He­re we go again«, som har pre­miär den 20 juli. Den 20 och 22 juli ar­ran­ge­rar Bio rio »Mam­ma mia«-sing-a-long där du får sjunga och dan­sa hur myc­ket du vill. Kväl­len av­slu­tas med en vis­ning av den nya »Mam­ma mi­a­fil­men«.

Se di­na fa­vo­ritar­tis­ter på Grö­na lund

→ I år hålls över 70 kon­ser­ter på Grö­na lund och un­der som­ma­ren har du chan­sen att pric­ka in någ­ra av de all­ra bäs­ta. Bil­ly Idol, Mol­ly San­dén, Goo goo Dolls, Lena Philips­son, Thå­ström, Sä­kert! och Eu­ro­pe är ba­ra någ­ra av ar­tis­ter­na som är en del av det fullspäc­ka­de kon­sertsche­mat i juli och au­gusti.

Drick öl på Ok­to­ber­fes­ten

→ Bli en del av den här­li­ga at­mo­sfä­ren när fes­ti­va­len Ok­to­ber­fes­ten kom­mer till Stock­holm. Mel­lan den 15–18 au­gusti öpp­nar fes­ti­va­len upp för 2 100 per­so­ner på Gär­det. Njut av starköl di­rekt från Bay­ern, tysk mat och li­ve­mu­sik!

Dan­sa till Jus­tin Tim­berla­ke

→ Han släpp­te sitt ef­ter­läng­ta­de al­bum i feb­ru­a­ri i år och fan­sen jubla­de. Ef­ter att ha sålt över 450000 kon­sert­bil­jet­ter i USA kom­mer nu Jus­tin Tim­berla­ke till Eu­ro­pa med sin Man of the wood­stur­né och den 31 juli spe­lar han på Fri­ends are­na.

Upp­lev Rock­fes­ten i Kungs­an

→ Den 20–21 juli är det för fjär­de som­ma­ren i rad dags för Stock­holms störs­ta rock­helg. Rock­fes­ten hålls i Kungs­träd­går­den och är öp­pen för al­la. Någ­ra av ar­tis­ter­na som gäs­tar är Mustasch, Hardco­re Su­pers­tar, Spi­ders, De­ad By April och Smash In­to Pie­ces. Gör dig re­do för en helg med skön rock, god mat och is­kall dryck.

Trä­na gra­tis he­la som­ma­ren

→ I över 35 år har Friskis och svet­tis er­bju­dit gra­tis park­trä­ning för al­la Stock­hol­ma­re. I år hålls trä­nings­pas­sen i Rå­lamb­s­hovspar­ken och på Skarpnäcks­fäl­tet. Pro­va på allt ifrån cir­kel­fys, gym­pa och dans till yo­ga, co­re och in­ter­vall­trä­ning. Pas­sen hålls främst på mån­da­gar och ons­da­gar kloc­kan 18.00, men ti­der­na kan va­ri­e­ra vis­sa vec­kor.

Ok­to­ber i au­gusti? FO­TO: PIXABAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.