Här är John­nys smult­ron­stäl­len S

Metro Sweden (Stockholm) - - Sommarresor -

om barn res­te John­ny Nor­mark Friski­lä med fa­mil­jen, då bo­satt i Nar­vik, Nor­ge, of­ta på cam­pingse­mest­rar till nor­ra Fin­land och Sve­ri­ge. Som 17-åring åk­te han för förs­ta gång­en en­sam till Eng­land för att häl­sa på sin brev­vän. Se­dan dess har resmå­len ra­dats upp ett ef­ter ett.

– Jag tror att in­tres­set all­tid har fun­nits där. Visst, jag res­te in­te hal­va jor­den runt med mi­na för­äld­rar, men vi cam­pa­de en del. När jag var 18 år köp­te jag en in­ter­rail­bil­jett (en tåg­bil­jett som ger dig obe­grän­sa­de re­sor un­der en viss pe­ri­od, reds anm) och åk­te runt i Cen­tra­leu­ro­pa. In­tres­set har liksom fun­nits där. Jag ville ut och upp­täc­ka nå­got nytt. Kans­ke var jag in­te nöjd med där jag bod­de, jag vet in­te.

I dag har han upp­täckt 106 län­der. 108 om man in­te klum­par ihop de brit­tis­ka öar­na. Det fre­ne­tis­ka fläng­an­det har gjort ho­nom mer öp­pen­sin­nad, me­nar han.

– Jag har lärt mig att kla­ga mind­re, det är nå­got som re­san­de gör med en. Man ac­cep­te­rar även att folk är oli­ka, sam­ti­digt som re­san­det har gjort att jag in­te bryr mig om att allt in­te är per­fekt he­la ti­den. Om bus­sen man åker med kans­ke in­te är den mest be­kvä­ma så spe­lar det in­te så stor roll, så länge man kom­mer fram.

John­ny­bajdz­jan skri­ver han: »[…] kans­ke för­sö­ker jag för­stå värl­den – hur omöj­ligt det än lå­ter«. över att vi in­te har kom­mit läng­re gäl­lan­de jäm­ställd­het och hb­tq-frå­gor. Det rå­der fort­fa­ran­de många krig i värl­den. Så nej, att vi in­te har kom­mit läng­re i det fat­tar jag in­te. Sam­ti­digt är det oro­väc­kan­de att sa­ker kan spri­das över nä­tet som det gör. Det är myc­ket sen­sa­tions­ny­he­ter som får klick och sto­ra ru­bri­ker. Ibland di­rekt fel­ak­tig in­for­ma­tion. Då kan man le­das till att tro att värl­den är vär­re än den är.

bo­satt i Ryss­land där han bland an­nat skrev en ma­gis­terupp­sats i rys­ka. Språk­kun­ska­per­na har lett till att han har rest i län­der som han an­nars in­te ha­de be­sökt.

– Språk är en vik­tig fak­tor, ab­so­lut. Ha­de det in­te va­rit för att jag kun­de rys­ka ha­de jag in­te rest

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.