1

Metro Sweden (Stockholm) - - Sommarresor -

»I Pa­kis­tan har jag träf­fat de trev­li­gas­te män­ni­skor­na, ätit den bäs­ta ma­ten och upp­levt den fi­nas­te na­tu­ren. Det är ab­so­lut ing­et van­ligt tu­rist­mål. Söker man på Pa­kis­tan på till ex­em­pel Stads­bib­li­o­te­ket har böc­ker­na of­ta ne­ga­ti­va or­da­lag. Sam­ma i ny­hets­rap­por­te­ring­en. Sam­ti­digt har lan­det väl­digt myc­ket att er­bju­da.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.