»Vi mås­te änd­ra sam­hälls­at­ti­ty­der«

Metro Sweden (Stockholm) - - Sommarlyssning -

– Jag sprang di­rekt ut till var­dags­rum­met och be­rät­ta­de för pap­pa som för­ban­nad ru­sa­de in i mitt rum, sä­ger hon i »Wo­manUp«-pod­den.

viss­te då var att den här hän­del­sen skul­le bli start­skot­tet till en var­dag kan­tad av sex­ism. Med ti­den även dag­li­ga hot och hat – av den enk­la an­led­ning­en att hon är kvin­na.

I dag pub­li­ce­rar Lin­néa vis­sa av des­sa krän­kan­de med­de­lan­den i sitt in­stagram­flö­de på Ass­ho­les on­li­ne, ett kon­to som i skri­van­de stund har över 263 000 föl­ja­re.

– Jag läg­ger upp ha­ten och ho­ten som jag får från män men vi­sar ald­rig av­sän­da­ren. Det gör jag för att lyf­ta det struk­tu­rel­la pro­ble­met och in­te den en­skil­da per­so­nen. Vi mås­te änd­ra vå­ra sam­hälls­at­ti­ty­der och ett fo­kus på in­di­vi­den med namn­pub­li­ce­ring gyn­nar in­te frå­gan tyc­ker jag.

om var­för sys­ter­skap har bli­vit Lin­néas sy­re och hur det gick till när hon slu­ta­de tryc­ka ner sig själv och sin kropp – vid en ål­der av 26.

Lin­néa Clae­son är 26 år och pro­fes­sio­nell hand­bolls­spe­la­re. Dess­utom är hon grun­da­re av de ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner­na Om­tan­ke Stock­holm och Re­fu­gee re­li­ef. Lyss­na på se­nas­te av­snit­tet av Wo­manUp-pod­den med Lin­néa Clae­son där pod­dar finns el­ler på Metro­mo­de. se/wo­manup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.