Svens­kar­na i NHL-hoc­keyn gör av­tryck

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - Text: Filip Jo­els­son Mar­tin Nygren FOTNOT: DEN HÄR AR­TI­KELN SKREVS IN­NAN MAT­CHER­NA SOM SPELADES UN­DER NAT­TEN MOT I DAG, LO­KAL TID. EVEN­TU­ELL STA­TISTIK KAN HA FÖRÄNDRATS.

Is­hoc­key. En dryg fem­te­del av sä­song­en är spe­lad. Hur har det gått för jät­te­värv­ning­en Erik Karls­son och fjol­års­sen­sa­tioKarls­son? nen Wil­li­am

Is­hoc­key. Cir­ka fem­ton mat­cher är spe­la­de och många lag byg­ger si­na fram­gång­ar på svens­ka spe­la­re. Här är ett ur­val av vil­ka som har över- och un­der­pre­ste­rat av svens­kar­na en dryg fem­te­del in i NHL-sä­song­en. Gabri­el Lan­de­skog, cen­ter, COL 1

I år har Gabri­el Lan­de­skog, kap­ten se­dan sin and­ra sä­song i Co­lo­ra­do, bör­jat strå­lan­de med dig­ra 18 po­äng för­de­lat över el­va mål och sju as­sist på fjor­ton mat­cher. Med det är han den po­äng­star­kas­te svens­ken i NHL så här långt, en po­äng fram­för Cal­ga­ry-for­war­den Eli­as Lind­holm – som har vä­sent­ligt säm­re plus­mi­nus­sta­tistik.

Det är en fort­sätt­ning på re­van­schen för Co­lo­ra­dos central­ge­stalt från sä­song­en 2015/2016 då plus­mi­nus­sta­tisti­ken slu­ta­de på tris­ta 25 mi­nus. I fjol gjor­de sin näst po­äng­star­kas­te sä­song och plus 16, i klass med sin bäs­ta sä­song 2013/ 2014. Carl Sö­der­berg har gjort en ha­bil in­led­ning på sä­song­en och no­te­rats för åt­ta po­äng så här långt, och blev ny­li­gen pap­pa för tred­je gång­en.

Mi­ka Zi­ba­ne­jad, for­ward, NYR 2

New York-la­get be­fin­ner sig i nå­got av en iden­ti­tets­kris. Sto­ra de­lar av trup­pen har bytts ut, och la­get sak­nar i dag en stjärn­rik of­fen­siv ef­ter att spe­la­re som Rick Nash läm­nat.

Mi­ka Zi­ba­ne­jad får dock allt­mer för­tro­en­de i la­get, och är på god väg att kli­va in i fin­rum­met som en av New York Rang­ers sto­ra stjär­nor. Un­der sä­songsin­led­ning­en har 25-åring­en, som of­ta be­skrivs som en all­round­spe­la­re som be­härs­kar det mesta, pro­du­ce­rat sex mål och sju as­sist. Så sent som un­der nat­ten mot i går låg svens­ken bakom två av må­len (ett mål och en as­sist), när New York Rang­ers be­seg­ra­de Montre­al Ca­na­di­ans hem­ma på Ma­di­son Squa­re Gar­den.

Erik Karls­son, back, SJS 3

Erik Karls­son stod för årets mest om­ta­la­de värv­nings­ka­ru­sell när han gick från Ot­ta­wa Se­na­tors, där han gjort suc­cé un­der fle­ra års tid, till San José Sharks i ut­byte mot en hand­full spe­la­re. Af­fä­ren möt­tes av hög­ljud­da pro­tes­ter från Ot­ta­was fans, som vil­le ha kvar svens­ken i la­get.

Sä­songsin­led­ning­en i Sharks har in­te gått Karls­son väg. Ef­ter 15 mat­cher är han fort­fa­ran­de mål­lös. Ot­ta­was for­na fran­schi­se-spe­la­re tycks än­nu in­te ha ac­kli­ma­ti­se­rat sig i det nya la­get. I Ot­ta­wa stod han i cent­rum för lag­byg­get, me­dan han i San José vär­vats in som en sista pus­sel­bit som ska ta la­get, som ald­rig vun­nit cu­pen, än­da fram. Kanske har den på­tving­a­de flyt­ten ska­pat hu­vud­bry för svens­ken.

Eli­as Pet­ters­son, for­ward, VAN

Roo­ki­ens sä­songsin­led­ning har va­rit bra. Re­kord­b­ra, till och med. Nat­ten till ons­da­gen, svensk tid, blev Eli­as Pet­ters­son den förs­te ton­å­ring­en på 30 år att gö­ra tio mål på si­na tio förs­ta mat­cher i NHL.

19-åring­en var en starkt bi­dra­gan­de or­sak till att Väx­jö La­kers vann SHL för­ra sä­song­en. Han no­te­ra­des för flest po­äng i he­la li­gan, med si­na 24 mål och 32 as­sist.

Kanske var det suc­céå­ret i SHL som fick Van­cou­ver Ca­nucks att skri­va ett treårs­kon­trakt med svens­ke su­per­ta­lang­en. Fort­sät­ter Pet­ters­son ska­pa po­äng i sin nya klubb i sam­ma takt som i in­led­ning­en lär han ha en god chans att, sta­tis­tiskt, bli ev av de främs­ta ny­kom­ling­ar­na ge­nom ti­der­na.

Wil­li­am Karls­son, cen­ter, VEG

Märsta­so­nen Wil­li­am Karls­son var en starkt bi­dra­gan­de or­sak till att ny­star­ta­de Las Ve­gas Knights tog sig he­la vägen till en sen­sa­tio­nell Stan­ley Cup-fi­nal för­ra sä­song­en. Väl där fick ny­kom­ling­ar­na se sig be­seg­ra­de av Washing­ton Ca­pi­tals, men un­der re­san dit ha­de 25-åring­en stått för 43 mål un­der grund­sä­song­en, och i slut­spe­let för 15 po­äng på 20 mat­cher.

I au­gusti kri­ta­de den nye su­per­stjär­nan på för yt­ter­li­ga­re en sä­song med Knights, och pas­sa­de sam­ti­digt på att fem­dubb­la sin års­lön (från 8 mil­jo­ner kro­nor till när­ma­re 50 mil­jo­ner).

Årets sä­song har dock gått trö­ga­re för bå­de svens­ken och la­get. Las Ve­gas Knights lig­ger i skri­van­de stund näst sist i den väst­ra kon­fe­ren­sen, och målspru­tan från i fjol, Karls­son själv, har hit­tills »ba­ra« fått in 3 puc­kar i nät på 15 spe­la­de mat­cher.

John Kling­berg, back, DAL

John Kling­berg är vid det här la­get van att hu­se­ra i top­pen av bac­kar­nas po­äng­li­ga, och i år är ing­et un­dan­tag. I ett Dal­las med of­fen­si­va krut­dur­kar som Ty­ler Se­gu­in, Ja­mie Benn och Alex­an­der Ra­du­lov bru­kar en be­skärd del kom­ma från andraas­sis­ter, men hit­tills i år har det bli­vit 5 mål på 15 mat­cher vil­ket pla­ce­rar ho­nom sexa i po­äng­li­gan ef­ter 15 av 82 spe­la­de mat­cher. Det ska jäm­fö­ras med fjol­å­rets po­äng­pro­duk­tion, då det blev åt­ta mål – men än­då en tred­je­plats i to­ta­la po­äng­li­gan för bac­kar, där 67 po­äng pla­ce­ra­de ho­nom fram­för and­ra svens­ka nyc­kel­spe­la­re som Tam­ba Bays Victor Hed­man och då­va­ran­de Ot­ta­wa­gi­gan­ten Erik Karls­son.

Ro­bin Leh­ner, mål­vakt, NYI

Is­lan­ders bur­väk­ta­re har stått i sju mat­cher än så länge med en­dast två för­lust­mat­cher ef­ter att ha släppt in fär­re mål och räd­dat fler pro­cent av skot­ten än svens­ka ti­tan­mål­vak­ten Hen­rik Lun­dqvist, som dock spe­lat fy­ra fler (för­lust)mat­cher.

I ju­li blev Leh­ner klar för klub­ben som in­lett sä­song­en strå­lan­de, trots att la­get tap­pat stjärn­cen­tern John Ta­vares som val­de Wil­li­am Ny­lan­ders To­ron­to fram­för New York. I sep­tem­ber fick 27-åring­en stor upp­märk­sam­het se­dan han be­rät­tat om sin re­ha­bi­li­te­rings­kamp på ett be­hand­lings­hem. I pre­miä­ren i ok­to­ber höll han nol­lan i sin klubb­de­but men mot slu­tet av må­na­den ådrog han sig en ska­da mot Pitts­burgh. Nat­ten mot i går var han till­ba­ka på bän­ken och för­vän­tas snart va­ra till­ba­ka med förstas­pa­den.

Gustav Nyquist, for­ward, DET

Nyquist har in­lett sä­song­en strå­lan­de, i ett Detro­it som dessvär­re star­tat re­kord­då­ligt. När sä­song­ens sex förs­ta mat­cher var spe­la­de ha­de Detro­it för­lo­rat samt­li­ga, vil­ket var la­gets säms­ta in­led­ning se­dan klub­ben bil­da­des för 92 år se­dan. Nu har Detro­it åter­häm­tat sig nå­got från smoc­kan i sä­songsin­led­ning­en, myc­ket tack va­re Gustav Nyquist, som med två mål och el­va as­sist är näst po­äng­ri­kast i la­get.

Sä­song­en 2018/2019 kan bli svens­kens sista i Detro­it, som han spe­lat i se­dan 2011/2012. Nu­va­ran­de kon­trakt går ut i vår, och myc­ket ta­lar för att klub­ben tving­as gö­ra sig av med Nyquist av eko­no­mis­ka skäl.

Filip Fors­berg, for­ward, NAS

»Fop­pa« den yng­re fort­sät­ter att ösa in mål för sitt Nashvil­le Pre­da­tors. Stjär­nan har re­dan dun­kat in tio mål, och stod i slu­tet av ok­to­ber för en hat­t­rick-show när han gjor­de samt­li­ga mål för sitt Nashvil­le i för­lus­ten mot Ed­mon­ton Oi­lers.

Även la­get går som tå­get, och top­par i skri­van­de stund den väst­ra kon­fe­ren­sen. Filip Fors­berg får även god drag­hjälp av Vik­tor Ar­vids­son, och du­on till­hör en av NHL:s skott­gla­das­te förs­ta­ked­jor. Ar­vids­son har även han stått för en stark sä­songsin­led­ning, med åt­ta mål och fy­ra as­sist.

KÄLLA: ELITEPROSPECTS

89 spe­la­re i NHL sä­song­en 2018/19 kom­mer från SHL 1 2 82 spe­la­re i NHL sä­song­en 2018/2019 kom­mer från nor­da­me­ri­kans­ka ECHL 56 spe­la­re kom­mer från fins­ka högs­ta­li­gan 5 50 3 spe­la­re kom­mer från rys­ka KHL 35 från tjec­kis­ka ex­tra­li­i­ga 4 28 från schwei­zis­ka NLA

FOTO: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.