Kär­ne­kull Wol­fe: »Sam­häl­let har pin­sam syn på pro­sti­tu­tion«

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - GABRIELLA KÄR­NE­KULL WOL­FE Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till #in­te­din­ho­ra de­batt@met­ro.se

För­ra vec­kan pub­li­ce­ra­de Af­ton­bla­det en gransk­ning av pro­sti­tu­tio­nen på Stock­holms stripp­klub­bar. I re­por­ta­get vitt­na­de po­lis, so­ci­al­tjänst och ti­di­ga­re strip­por om en om­fat­tan­de sex­han­del som ma­na­gers pro­fi­te­rar på. I en av ar­tik­lar­na be­möt­te Club Privés äga­re Mi­chael Ba­delt kri­ti­ken:

»Om det [sex­han­del] skul­le fö­re­kom­ma ska de tje­jer­na spar­kas di­rekt, det är ab­so­lut för­bju­det.«

Att kö­pa sex­u­el­la tjäns­ter är ett brott, men att säl­ja sex är det in­te. Det Mi­chael Ba­delt sä­ger i sin kom­men­tar är att tje­jer som job­bar på hans klubb och ut­sätts för brott ska straf­fas för det – in­te sex­kö­par­na, de män som fak­tiskt be­går brott.

Him­len är blå och en stripp­klubb­sä­ga­re har sun­kig kvin­no­syn, är nå­gon för­vå­nad? Ty­värr är Ba­delt långt ifrån en­sam om sin syn på pro­sti­tu­tion. Bland med­lem­mar­na i #in­te­din­ho­ra, där al­la har sålt sex, har fle­ra vitt­nat om lik­nan­de at­ti­ty­der – men i be­mö­tan­det från sam­häl­lets in­stan­ser. Här snac­kar vi so­ci­al­tjänst, rätts­vä­sen­det och psy­ki­a­trin, in­te stripp­klubb­sä­ga­re.

Ett van­ligt sce­na­rio i be­rät­tel­ser­na är att man bör­jar säl­ja sex som barn, so­ci­al­tjäns­ten blir in­kopp­lad och be­te­en­det be­döms va­ra så »so­ci­alt ned­bry­tan­de« att man blir tvångs­vår­dad på en låst in­sti­tu­tion, ett så kal­lat SiS-hem. Sex­kö­par­na å sin si­da po­li­san­mäls of­tast in­te, och när de gör det döms de i bäs­ta fall till bö­ter för köp av sex­u­ell hand­ling av barn.

Det sam­häl­let sig­na­le­rar är att barn som ut­sätts för brott be­hö­ver lå­sas in, men in­te de som ut­nytt­jar och ut­sät­ter sam­ma barn. Sex­säl­jan­de är mer straff­bart än kö­pan­de, även när det är barn som köps och säljs.

»Vän­ta här, tvångs­vård av barn är ju fak­tiskt vård«. Men var­för an­ser man in­te att män som be­ta­lar för att ut­nytt­ja barns krop­par är i be­hov av vård? Det bar­nen be­hö­ver skyd­das mot är ju män­nens ut­nytt­jan­de, är det in­te män­nen som bor­de bli in­låsta då?

Jag tyc­ker att det är pin­samt att ett mo­dernt och jäm­ställt sam­häl­le som Sve­ri­ge ge­nom­sy­ras av sam­ma syn på pro­sti­tu­tion som en stripp­klubb­sä­ga­res. Vi mås­te step­pa upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.