Till min­net av Kri­stall­nat­ten i Tyskland

Metro Sweden (Stockholm) - - Torsdag Med Metro -

Rab­bi Ye­hu­da Teich­tal led­de i går en ce­re­mo­ni till­sam­mans med ju­dis­ka barn från den ju­dis­ka tra­di­tio­nel­la sko­lan i Ber­lin för att hed­ra den kom­man­de 80-års­da­gen av Kri­stall­nat­ten. Den sked­de nat­ten mel­lan 9 och 10 no­vem­ber 1938 då na­zis­ter at­tac­ke­ra­de över 1 400 sy­na­go­ger samt ju­dis­ka fö­re­tag och in­di­vi­der.

FOTO: GETTY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.