Star­ka pro­tes­ter un­der rät­te­gång om tvångs­gif­te

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes - FRED­RIK SAMUELSON fred­rik.samuelson@met­ro.se

Brott. Flic­kan var 14 år när hon blev rädd för att bli bort­gift. För­äld­rar­na döm­des mot sitt ne­kan­de i tings­rät­ten för för­sök till äk­ten­skaps­tvång. När fal­let togs upp i hov­rät­ten på tis­da­gen fick rät­te­gång­en pa­u­sas – ef­ter att för­äld­rar­na pro­te­ste­rat mot att bil­der vi­sats på mam­man och flic­kan ut­an slö­ja.

För­äld­rar­na döm­des mot sitt ne­kan­de i vå­ras för för­sök till äk­ten­skaps­tvång. En­ligt Värm­lands tings­rätt ha­de de mot sin 14-åri­ga dot­ters vil­ja »på­bör­jat en pro­cess mot en äk­ten­skaps­lik­nan­de för­bin­del­se« med en tio år äld­re man. De döm­des till vill­kor­lig dom men slapp bö­ter ef­tersom de sut­tit häk­ta­de.

Den till­tänk­ta ma­ken frikän­des dock.

– Det finns inga be­lägg för det åkla­ga­ren på­står. Det var en för­lov­ning och han har in­te känt till att hon in­te vil­le. När han fick ve­ta att hon in­te vil­le bac­ka­de han ur di­rekt, sä­ger man­nens ad­vo­kat Mats Hell­man.

En­ligt åkla­ga­ren skrevs ett

kon­trakt ut­an flic­kans med­gi­van­de på en fest i de­cem­ber 2015. Flic­kan slog en kort tid se­na­re larm till po­li­sen och flyd­de hem­i­från.

– Hon har he­la ti­den va­rit fast över­ty­gad om att hon sit­ter fast i det här äk­ten­skaps­lik­nan­de för­hål­lan­det ef­tersom det skrevs ett kon­trakt som hon in­te har bli­vit till­frå­gad om, sä­ger flic­kans mål­sägar­bi­trä­de Björn Karl­so­ni­us.

För­äld­rar­na vill fri­kän­nas helt me­dan flic­kans ad­vo­kat och åkla­ga­ren vill att man­nen och för­äld­rar­na ska dö­mas för äk­ten­skaps­tvång.

När fal­let in­led­des i hov­rät­ten i tis­dags pro­te­ste­ra­de flic­kans för­äld­rar hög­ljutt när åkla­ga­ren vi­sa­de bil­der från fes­ten i de­cem­ber 2015, där flic­kan och hen­nes mam­ma dan­sa­de med ut­släppt hår, ut­an slö­ja.

– I ut­red­ning­en finns det bil­der från en mo­bil­te­le­fon som jag vil­le vi­sa upp men då blev flic­kans för­äld­rar väl­digt upp­rör­da och pro­te­ste­ra­de. De av­bröt mig fle­ra gång­er i min sak­fram­stäl­lan, sä­ger åkla­ga­ren Pia Ham­mar.

Rät­tens ord­fö­ran­de, hov­rätts­råd An­na-Ka­rin Karl­bom, val­de att bry­ta och ta en pa­us, som SVT Värm­land var först med att be­rät­ta.

– Det är okej att man re­a­ge­rar men här av­bröt för­äld­rar­na åkla­ga­ren fle­ra gång­er. Hon kun­de in­te ut­fö­ra sitt jobb när hon he­la ti­den blev av­bru­ten. Det är helt en an­nan sak, sä­ger hon.

Flic­kans för­äld­rar och man­nen me­nar att det var en fri­vil­lig för­lov­ning som kun­de bry­tas och som sked­de ef­tersom dot­tern sagt ifrån. De sä­ger ock­så att man var över­ens om att man­nen och flic­kan in­te kun­de gif­ta sig in­nan hon fyllt 18 år och att en bröl­lops­fest då skul­le hål­las i Tur­ki­et el­ler Sy­ri­en.

»I ut­red­ning­en finns det bil­der från en mo­bil­te­le­fon som jag vil­le vi­sa upp men då blev flic­kans för­äld­rar väl­digt upp­rör­da och pro­te­ste­ra­de.« åkla­ga­ren Pia Ham­mar om bil­der­na där glic­kan och mam­man dan­sa­de med ut­släppt hår.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, PO­LI­SEN

Tvångs­gif­te­fal­let tas nu upp i hov­rät­ten för väst­ra Sve­ri­ge. I ut­red­ning­en fi­gu­re­rar en ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.