Trump jub­lar – trots bak­slag i kon­gres­sen

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes - GUSTAV SJÖHOLM/TT TINA MAGNERGÅRD BJERS/TT

USA. De­mo­kra­ter­na väx­lar in en våg av miss­nö­je med Trump till en ma­jo­ri­tet i re­pre­sen­tant­hu­set, vil­ket kan sät­ta käp­par i hju­let för pre­si­den­tens po­li­tik.

Men Re­pu­bli­ka­ner­na styr vi­da­re över se­na­ten och ser sig ock­så som seg­ra­re. »Ena­stå­en­de fram­gång i kväll. Tack al­la!« twitt­ra­de pre­si­den­ten när makt­för­del­ning­en i kon­gres­sen stod klar.

Frå­gan är om det är en kor­rekt be­skriv­ning av kon­gressva­let för Trump och Re­pu­bli­ka­ner­na. De und­vek för­vis­so den fruk­ta­de blå våg (De­mo­kra­ter­nas par­ti­färg) som för­lus­ten av även se­na­ten ha­de in­ne­bu­rit. Men att släp­pa kon­trol­len av re­pre­sen­tant­hu­set, som va­rit un­der re­pu­bli­kanskt sty­re de se­nas­te åt­ta åren, svi­der.

– De­mo­kra­ter­na kom­mer att kun­na stop­pa la­gar och sty­ra agen­dan på ett helt an­nat sätt än ti­di­ga­re, sä­ger Erik Åsard, pro­fes­sor eme­ri­tus i Nor­da­me­ri­kastu­di­er vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

De­mo­kra­ter­na ser dess­utom ut att vin­na kam­ma­ren med re­la­tivt bred mar­gi­nal. En­ligt NBC News be­räk­ning­ar lan­dar par­ti­et på 229 plat­ser mot 206 för Re­pu­bli­ka­ner­na. Många av de nya le­da­mö­ter­na är Erik Åsard, pro­fes­sor i Nor­da­me­ri­kastu­di­er, om val­re­sul­ta­tet. kvin­nor och re­pre­sen­te­rar mi­no­ri­te­ter. Ka­li­for­ni­en­de­mo­kra­ten Nan­cy Pe­lo­si, som de se­nas­te åren va­rit mi­no­ri­tets­le­da­re, blir san­no­likt ny tal­man.

En svår ba­lans­gång vän­tar dock Pe­lo­si som mås­te jäm­ka mel­lan ra­di­ka­la väns­ter­de­mo­kra­ter, som vill att par­ti­et ska dra igång ut­red­ning­ar och in­le­da en riks­rätts­pro­cess mot Trump, och mer prag­ma­tis­ka mit­ten­po­li­ti­ker – sam­ti­digt som hon för­hål­ler sig till Vi­ta hu­set.

– I USA dis­ku­te­ras om Trump kom­mer att sam­ar­be­ta el­ler sö­ka fort­satt strid om var­je po­li­tik­om­rå­de. Jag tror att han väl­jer stri­den, det var så han vann 2016. Hans na­tur­li­ga sätt att be­dri­va po­li­tik är att va­ra i stän­dig kon­fron­ta­tion med mot­stån­dar­na, sä­ger Åsard.

Pre­si­den­ten kan ock­så lu­ta sig mot se­na­ten, som fort­sät­ter att va­ra re­pu­bli­kanskt. Bland an­nat be­seg­ra­de den ti­di­ga­re pre­si­den­ta­spi­ran­ten Ted Cruz i Tex­as sin de­mo­kra­tis­ke mot­stån­da­re Be­to O’Rour­ke. To­talt spås Re­pu­bli­ka­ner­na ut­ö­ka sin ma­jo­ri­tet med ett par plat­ser.

– Bra för par­ti­et ef­tersom de är an­ge­läg­na om att ut­näm­na fler kon­ser­va­ti­va fe­de­ra­la do­ma­re, sä­ger Åsard.

I Co­lo­ra­do skrev de­mo­kra­ten Ja­red Po­lis histo­ria ge­nom att väl­jas till USA:s förs­ta öp­pet ho­mo­sex­u­el­le gu­ver­nör, men i Ver­mont för­lo­ra­de par­ti­kam­ra­ten Christi­ne Hallquist som ha­de hop­pats bli lan­dets förs­ta trans­sex­u­el­la di­to.

»De­mo­kra­ter­na kom­mer att kun­na stop­pa la­gar och sty­ra agen­dan på ett helt an­nat sätt än ti­di­ga­re.«

FOTO: JUSTIN SULLIVAN/GETTY

»Ena­stå­en­de fram­gång i kväll«, twitt­ra­de pre­si­dent Do­nald Trump när kon­gres­sen pre­sen­te­rats. Men är det en kor­rekt be­skriv­ning? val­re­sul­ta­tet för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.