De­mo­kra­ter­na och Re­pu­bli­ka­ner­na

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

De­mo­kra­tis­ka par­ti­et → For­mellt grun­dat: 1828.

→ Sym­bol: Ås­na.

→ Hi­sto­riskt starkt bland hant­ver­ka­re och ar­be­ta­re i stä­der­na, jord­bru­ka­re i väst och sö­der samt et­nis­ka mi­no­ri­te­ter. Har även ett stort stöd bland li­be­ra­la aka­de­mi­ker.

Re­pu­bli­kans­ka par­ti­et

→ For­mellt grun­dat: 1854. → Sym­bol: Ele­fant. → Starkt i sö­dern och i USA:s in­land. Kon­ser­va­tivt, fö­re­ta­gar­vän­ligt par­ti. Stor till­tro till mi­li­tä­ren och för­or­dar rät­ten att bä­ra va­pen. Många fö­re­trä­da­re är på re­li­giös grund mot­stån­da­re till sam­kö­na­de äk­ten­skap och ab­or­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.