So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och MP öpp­nar för Lööf

Po­li­tik. Allt pe­kar på att Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son blir ned­rös­tad i näs­ta vec­kas stats­mi­nis­ter­om­röst­ning. Bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et öpp­nar nu för att Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf då ska få son­de­ra för en ny re­ge­ring.

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Regeringsbildningen - PETER WALLBERG/TT MA­RIA DAVIDSSON/TT

På ons­dag kloc­kan nio näs­ta vec­ka rös­tar riks­da­gen om Ulf Kris­ters­son som stats­mi­nis­ter. Det står klart ef­ter tal­man Andre­as Nor­léns mö­te med riks­dags­par­ti­er­nas grupple­da­re. Se­nast på mån­dag mås­te Kris­ters­son ha ta­lat om för tal­man­nen vil­ka par­ti­er som ska in­gå i den re­ge­ring som han vill bli stats­mi­nis­ter för. Än så länge är det ba­ra Krist­de­mo­kra­ter­na som har tac­kat ja.

Cen­tern och Li­be­ra­ler­na vill in­te sit­ta i en re­ge­ring som be­hö­ver stöd av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

An­ders Yge­man (S) öpp­nar för att An­nie Lööf skul­le kun­na bli näs­ta son­de­rings­per­son.

De står ock­så fast vid att de – av sam­ma skäl – tän­ker rös­ta nej till Kris­ters­son som stats­mi­nis­ter.

– Jag be­dö­mer det som osan­no­likt att vi kom­mer att änd­ra på det, sä­ger Cen­terns An­nie Lööf om sitt par­tis lin­je.

Ett an­nat skäl till att C och L tän­ker rös­ta nej till Kris­ters­son är att de an­ser att man in­te un­der­sökt ett sam­ar­be­te mel­lan Mil­jö­par­ti­et och Al­li­an­sen till­räck­ligt.

Det är in­te hel­ler sä­kert att Kris­ters­son får Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas rös­ter.

Ma­ria Ferm (MP) skul­le gär­na se att An­nie Lööf får näs­ta son­de­rings­upp­drag.

SD:s verk­stäl­lan­de ut­skott har fle­ra mö­ten den­na vec­ka där man bland an­nat dis­ku­te­rar vad som ska krä­vas för att rös­ta ja till Mo­de­rat­le­da­ren som stats­mi­nis­ter.

– Vi kom­mer att av­vak­ta och för­sö­ka få så myc­ket in­for­ma­tion vi ba­ra kan in­nan vi fat­tar ett slut­gil­tigt be­slut, sä­ger SD:s grupple­da­re Mat­ti­as Karls­son.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re An­ders Yge­man tyc­ker att det ser mörkt ut för Kris­ters­son. Han öpp­nar för att An­nie Lööf skul­le kun­na bli

»Jag vill in­te ta ställ­ning till det nu, men vi har in­te va­rit av­vi­san­de till att så skul­le kun­na ske.«

»Vi skul­le gär­na vil­ja dis­ku­te­ra po­li­tik med Cen­ter­par­ti­et.«

näs­ta per­son att få tal­man­nens son­de­rings­upp­drag.

– Jag vill in­te ta ställ­ning till det nu, men vi har in­te va­rit av­vi­san­de till att så skul­le kun­na ske, sä­ger Yge­man.

– Det är väl rim­ligt att tal­man­nen får gå fram och prö­va de al­ter­na­tiv han tror skul­le kun­na nå fram­gång.

Lööf har va­rit vil­lig att ta på sig son­de­rings­upp­dra­get, men härom­da­gen fram­kom att M och KD satt stopp för att hon skul­le få son­de­ra å Al­li­an­sens väg­nar.

– Jag står ju till för­fo­gan­de som son­de­rings­per­son för att lö­sa upp knu­tar, fram­för allt mel­lan Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et. Det är väl gläd­jan­de om fler ser att jag har de möj­lig­he­ter­na, sä­ger Cen­ter­le­da­ren.

Mil­jö­par­ti­et skul­le gär­na se att Lööf får näs­ta son­de­rings­upp­drag, om det blir ak­tu­ellt.

– Vi skul­le gär­na vil­ja dis­ku­te­ra po­li­tik med Cen­ter­par­ti­et, sä­ger MP:s grupple­da­re Ma­ria Ferm.

MP sä­ger dock nej till att mo­de­rat­le­da­ren Kris­ters­son blir stats­mi­nis­ter. Det var bland an­nat där­för som M och KD stop­pa­de Lööf som son­de­rings­per­son å Al­li­an­sens väg­nar. Dess­utom har mo­de­rat­le­da­ren pe­kat på att en Al­li­ans­re­ge­ring med stöd av MP in­te räc­ker för en ma­jo­ri­tet i riks­da­gen.

Li­be­ra­ler­nas Jan Björ­klund tyc­ker in­te att MP­spå­ret är lön­löst.

– Jag tyc­ker att det här spå­ret med Al­li­an­sen och MP bör ut­re­das. För mig är det na­tur­ligt att Ulf Kris­ters­son gör det, men om han in­te vill så är det na­tur­ligt att An­nie Lööf får gö­ra det, sä­ger Björ­klund.

Han hop­pas att Mo­de­ra­ter­na änd­rar sig ef­ter ons­da­gens stats­mi­nis­ter­om­röst­ning.

– Om Ulf Kris­ters­sons förs­ta al­ter­na­tiv fal­ler så mås­te även Mo­de­ra­ter­na ta in det.

Skul­le Kris­ters­son väl­jas av riks­da­gen, det vill sä­ga få fär­re än 175 nej­rös­ter emot sig, ska han re­dan da­gen ef­ter läg­ga fram sin re­ge­rings­för­kla­ring och pre­sen­te­ra en lis­ta över vil­ka mi­nist­rar som ska in­gå i hans re­ge­ring.

Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf kan bli näs­ta son­de­rings­per­son om den kom­man­de om­röst­ning­en, där Ulf Kris­ters­son fö­reslås som stats­mi­nis­ter, rös­tas ned. S, med An­ders Yge­man och Ste­fan Löfven, öpp­nar dör­ren till Cen­ter­par­ti­et till­sam­mans med Mil­jö­par­ti­et.

FOTO: LOT­TE FERNVALL/IBL, TOMMY HOLL/IBL

FOTO: IBL

Tal­man­nen Andre­as Nor­lén har med­de­lat att se­nast på ons­dag kloc­kan nio näs­ta vec­ka mås­te riks­da­gen rös­ta om Ulf Kris­ters­son ska bli stats­mi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.