Ny ap­pa­rat kan va­ra bäst i han­deln just nu

Test. Mitt i den hek­tis­ka tv-sä­song­en ploc­kar Sams­ung fram ett spän­nan­de och ovän­tat äss ur rock­är­men. Kan 55Q8D helt en­kelt va­ra Syd­ko­re­as bi­drag till ka­te­go­rin bäs­ta tv-köp i år?

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - AUDUN HAGE, LJUD & BILD

Vi snå­la­de in­te med su­per­la­ti­ven när vi tes­ta­de Sams­ungs flagg­skepps-tv QE65Q9FN ti­di­ga­re i år. Den nya QLED-topp­mo­del­len häv­dar sig fint mot de bäs­ta OLED-kon­kur­ren­ter­na tack va­re avan­ce­rad LED-bak­grunds­be­lys­ning och kvant­pric­kar som ger en gnist­ran­de stark kon­trast och fär­gå­ter­giv­ning. Men den kos­tar myc­ket: ett pris kring 30 000 kro­nor för en 55-tums Q9FN in­ne­bär att den är en av de dy­ra­re TV-ap­pa­ra­ter­na på mark­na­den. Många har där­för ef­ter­frå­gat en mer över­kom­lig en­tu­si­ast­mo­dell från Sams­ung. Och nu är den här: QE55Q8D.

Jäm­fört med Q9FN är Q8D li­te ned­ban­tad när det gäl­ler funk­tio­ner, fast in­te så myc­ket som man skul­le kun­na tro. Störs­ta skill­na­den är att Sams­ungs ex­ter­na »One Con­nect«kopp­lings­box ly­ser med sin från­va­ro. Al­la an­slut­ning­ar mås­te där­för gö­ras på bak­si­dan, som på de fles­ta TV-ap­pa­ra­ter. Det­ta in­ne­bär li­te fler slad­dar, men Sams­ung har lagt in skå­ror som gör att strö­moch sig­nal­kab­lar kan dras ner dol­da ge­nom den ena fo­ten. När det gäl­ler and­ra funk­tio­ner är Q8D myc­ket snar­lik topp­mo­del­len, in­klu­si­ve an­vän­dar­gräns­gör snitt och fjärr­kon­troll. Även det nya »Am­bi­ent Mo­de« finns med, som att skär­men kan vi­sa en pa­us­bild som ser pre­cis li­ka­dan ut som väg­gen bred­vid.

Sams­ungs­kär­men har

över­ras­kan­de jämn ljus­för­del­ning, ut­an ir­ri­te­ran­de ha­lo-ef­fek­ter el­ler ojämn­he­ter. Den lo­ka­la dim­ning­en är na­tur­ligt­vis in­te li­ka bra som i Q9FN-topp­mo­del­len, men vi var tvung­na att ta till krä­van­de test­sce­ner för att pro­vo­ce­ra fram skill­na­den. Den är tyd­li­gast i ex­tre­ma fall, med lju­sa fö­re­mål mot en helt svart bak­grund, el­ler »lju­set i slu­tet av tun­neln«. I de all­ra fles­ta fall upp­för sig Sams­ungs­kär­men helt ex­em­pla­riskt, li­ka ex­akt som So­ny (XF9005) och på sam­ma gång be­tyd­ligt mer ljus­starkt.

Sams­ung QE55Q8D har ett nå­got enkla­re ljud­sy­stem än Q9, men lju­det är än­då helt ut­märkt för den här pris­klas­sen. Dis­kant och mel­lan­re­gist­ret är klart och fint, vil­ket ger tyd­lig di­a­log. Här finns ock­så gott om bas, även om den in­te är li­ka tyd­ligt de­fi­ni­e­rad som i Q9FN. De fles­ta som fun­de­rar på en tv i den här pris­klas­sen pa­rar nog än­då ihop den med en pas­san­de sound­bar-hög­ta­la­re, men det är fint att ve­ta att det in­bygg­da lju­det fun­ge­rar.

FOTO: SAMS­UNG

Su­per­stark kon­trast och re­jäl svär­ta gör att du kan upp­täc­ka de­tal­jer i mör­ka sce­ner – även om du tit­tar i ett ljust rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.