Slu­ta ser­ve­ra kött på al­la re­stau­rang­er

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro - De­batt@metro.se

Vi kan fly­ga till må­nen, bo­ta sjuk­do­mar och ska­pa odöd­lig konst. Men vet du vil­ken som är män­ni­skans mest fan­tas­tis­ka för­må­ga? Att kun­na ska­ka på ax­lar­na och bors­ta av sig fak­tu­met att vi hål­ler på att för­stö­ra jor­den.

Det kom­mer ett ryck nå­gon gång ibland. En ny rap­port pre­sen­te­ras, kli­mat­fors­ka­re står i tv-in­ter­vju­er och lå­ter all­var­li­ga om mänsk­lig­he­tens fram­tid och man kän­ner att »nej nu blir det fan en kött­fri dag i vec­kan«.

Men det är ju för li­te!

När jag stäng­er

av det ra­tio­nel­la tän­kan­det och kän­ner ef­ter i mag­gro­pen kan jag ba­ra tyc­ka att vi i den kol­lek­ti­va mänsk­lig­he­ten bor­de gö­ra nå­got myc­ket mer dras­tiskt. Mi­na för­slag:

1. Stop­pa al­la pas­sa­ge­rar­flyg­plan. Al­la. Nu di­rekt. Du tyc­ker att det är trå­kigt att in­te få se­mest­ra i Thai­land? Vet du vad: ing­en bryr sig. Det är ing­en mänsk­lig rät­tig­het att åka på se­mes­ter på and­ra si­dan jor­den. Och jobb­mö­tet i and­ra än­den av lan­det? Sko­jar du? Lyft på lu­ren och ring.

2. På tal om te­le­fo­ner – den där nya mo­del­len du är så su­gen på? Glöm den. Från och med nu får du in­te kö­pa nå­gon ny tek­nik om pry­lar­na du re­dan äger fun­ge­rar bra. Kon­sum­tio­nen ska ner till mi­ni­mum.

3. In­för sto­ra bil­fria zo­ner. Jag pra­tar allt­så in­te om att om­vand­la en väg i Stock­holm till gå­ga­ta un­der som­mar­må­na­der­na. Stäng av all bil­tra­fik i al­la stä­der och sam­häl­len, från Näs­sjö till New York. Det en­da som får kö­ra där är kol­lek­tiv­tra­fik och nöd­vän­di­ga trans­por­ter.

4. Kött­pro­duk­tio­nen är en mil­jö­bov? Slu­ta ser­ve­ra kött på al­la re­stau­rang­er då! Och slu­ta säl­ja kött i mat­bu­ti­ker­na. Jag strun­tar i hur gott det är el­ler om du »in­te blir mätt på ve­ge­ta­risk mat«. Kött är in­te ett mås­te för oss att äta – så vin­ka hej­då till fläsk­kot­let­ten.

»Hur mil­jö­vän­ligt le­ver du själv då?«, und­rar du. Har jag boj­kot­tat flyg­bran­schen? Äter jag ba­ra ve­ge­ta­riskt? Har jag kvar min te­le­fon tills den är helt ut­tjänt?

Nej, så klart in­te. Men, så länge vi har det för be­kvämt i sto­ra de­lar av värl­den kom­mer det in­te att bli nå­gon skill­nad. Så det får va­ra slut på halv­me­sy­rer­na nu. In­för total­för­bud!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.