En till miss­tänkt ef­ter fräck kron­kupp – fö­re­mål ska­da­de

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes - KARL ENN HENRICSSON karl.henricsson@metro.se LINNEA JO­HANS­SON linnea.jo­hans­son@metro.se

Kron­kup­pen. Yt­ter­li­ga­re en man har an­hål­lits miss­tänkt för in­bland­ning i kron­kup­pen mot Sträng­näs dom­kyr­ka. Dess­utom rik­tas nu nya miss­tan­kar mot den 22-åri­ge man som se­dan ti­di­ga­re sit­ter häk­tad. Det­ta ef­tersom fle­ra fö­re­mål ska­da­des vid kup­pen.

I slu­tet av ju­li sked­de den spe­ka­tu­lä­ra stöl­den där två män tog sig in i Sträng­näs dom­kyr­ka och stal Karl IX:s och Kristi­na den äl­dres be­grav­nings­re­ga­li­er. Män­nen tros ha flytt via en mo­tor­båt i när­he­ten av kyr­kan.

Se­dan ti­di­ga­re sit­ter en 22-årig man på san­no­li­ka skäl häk­tad miss­tänkt för grov stöld. Nu kan Metro be­rät­ta att yt­ter­li­ga­re en man gri­pits miss­tänkt för in­bland­ning i kup­pen.

Man­nen an­hölls un­der tors­da­gen som skä­li­gen miss­tänkt, vil­ket är den läg­re miss­tan­ke­gra­den.

– Det är en per­son som är in­tres­sant i utred­ning­en och för­hör kom­mer hål­las med ho­nom. Se­dan får vi ta ställ­ning till det fort­sat­ta fri­hets­be­rö­van­det, sä­ger åkla­ga­ren Re­e­na Dev­gun.

Åkla­ga­ren vill i nu­lä­get in­te gå in på brotts­ru­bri­ce­ring el­ler på vil­ket sätt man­nen är miss­tänkt för att ha va­rit in­blan­dad. En­dast ett kor­ta­re för­hör har än så länge hål­lits med man­nen, en­ligt åkla­ga­ren.

Ad­vo­kat Ola

Salo­mons­son är man­nen för­sva­ra­re.

–Det ska ar­ran­ge­ras ett för­hör, men jag har än­nu in­te träf­fat ho­nom. Jag har in­te ens pra­tat med nå­gon ut­red­nings­man än, sä­ger han.

Vad miss­tänks han för?

– Det vet jag in­te än. Dess­utom har nya brotts­miss­tan­kar rik­tats mot den 22-åring som se­dan ti­di­ga­re sit­ter häk­tad miss­tänkt för grov stöld.

Un­der stöl­den togs tre dyr­ba­ra fö­re­mål från låsta och lar­ma­de mont­rar i dom­kyr­kan. Det var Karl Åkla­ga­ren Re­e­na Dev­gun. IX:s och Kristi­na den äl­dres be­grav­nings­kro­nor och ett riksäpp­le.

I mont­rar­na fanns

dock även tre till fö­re­mål från be­grav­nings­re­ga­li­er­na som tju­var­na in­te tog med sig. Nu miss­tänks den 22-åri­ge man­nen även för­sök till grov stöld.

– Skä­let till det är att det har vi­sat sig i utred­ning­en att någ­ra av de fö­re­må­len som var kvar i mon­tern har kom­mit till ska­da, sä­ger åkla­ga­ren Re­e­na Dev­gun.

Hon sä­ger vi­da­re att det är ovan­ligt att åta­la per­so­ner för för­sök till grov stöld i lä­gen där en per­son in­te ta­git med sig allt gods från en brotts­plats.

– Men här är det är frå­ga om så pass vär­de­ful­la fö­re­mål. Om de kom­mit till ska­da när man för­sökt för att ta dem så an­ser jag att det ska in­gå som en del av den gär­ning­en, sä­ger åkla­ga­ren Re­e­na Dev­gun.

Den 22-åri­ga man­nen ne­kar till brott. Han sä­ger i en per­sonut­red­ning att han in­te vet hur har bli­vit miss­tänkt för det­ta. Han upp­ger även att han vill le­va ett stil­la liv och in­te ha med rätts­vä­sen­det att gö­ra.

Man­nen är ti­di­ga­re dömd för bland an­nat tra­fik­brott, brott mot kniv­la­gen och nar­ko­ti­kabrott.

De för­svun­na be­grav­nings­re­ga­li­er­na har in­te åter­fun­nits.

»Om de kom­mit till ska­da när man för­sökt att ta dem så an­ser jag att det ska in­gå som en del av den gär­ning­en.«

FO­TO: IBL

Yt­ter­li­ga­re en man har fri­hets­be­rö­vad för in­bland­ning i kron­kup­pen mot Sträng­näs dom­kyr­ka.

FO­TO: PO­LI­SEN/STRÄNG­NÄS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Drott­ning Kristi­na den äl­dres be­grav­nings­kro­na dom­kyr­kan. stals från

Metro 14 sep­tem­ber 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.