Trygg­hets­num­ret

Metro Sweden (Stockholm) - - Sli Metro -

Dyg­net runt på årets al­la da­gar kan du ringa 020 120 25 25 (SL:s Trygg­hets­cen­tral) när du ser nå­got som känns otryggt i SL-tra­fi­ken.

Fle­ra skrev på SL:s Fa­ce­book­si­da un­der kam­pan­jen och ef­ter­frå­ga­de ett mer dis­kret sätt att hö­ra av sig till Trygg­hets­cen­tra­len, som ock­så gör det lät­ta­re för re­se­nä­rer med hör­sel­ned­sätt­ning att hö­ra av sig. Ut­veck­ling av en så­dan lös­ning på­går och be­räk­nas bli till­gäng­lig un­der 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.