May pressas in­för om­röst­ning­en om brex­it

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - WIKTOR NUMMELIN/TT

Brex­it. Den brit­tis­ka brex­it­de­bat­ten när­mar sig kok­punk­ten in­för näs­ta vec­kas par­la­ments­om­röst­ning om ut­trä­des­av­ta­let med EU. Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May är hårt an­satt – men ger in­te med sig.

Re­na krigs­ru­bri­ker do­mi­ne­rar de brit­tis­ka tid­ning­ar­na se­dan re­ge­ring­en i tis­dags åkt på en rad smäl­lar i un­der­hu­set.

Re­ge­ring­en har be­ord­rats att pub­li­ce­ra he­la sin rätts­li­ga ut­red­ning om ut­trä­det. Dess­utom har par­la­men­tet rös­tat för att ge sig självt rät­ten att gö­ra tillägg till det ut­ta­lan­de om vägen vi­da­re, som May mås­te läg­ga fram om par­la­ments­le­da­mö­ter­na den 11 de­cem­ber sä­ger nej till hen­nes ut­trä­des­av­tal.

Det svi­der re­jält på 10 Dow­ning Stre­et.

»Da­gen då May för­lo­ra­de kon­trol­len«, skri­ver Daily Te­le­graph på sin första­si­da.

»Värs­ta för­lus­ten för en pre­miär­mi­nis­ter på 40 år«, står det i The Ti­mes.

Nor­dir­länds­ka uni­o­nist­par­ti­et DUP har re­a­ge­rat ome­del­bart på den rätts­li­ga utred­ning­en och an­ser att den be­vi­sar att Nor­dir­land och res­ten av lan­det ham­nar i oli­ka lä­gen om in­te EU och Storbritannien lyc­kas i si­na kom­man­de för­hand­ling­ar om fram­ti­da re­la­tion.

»Förödan­de«, skri­ver DUP:s andre­man Ni­gel Dodds på twit­ter.

May står dock på sig om den så kal­la­de nöd­lös­ning­en.

– Vi har in­te dolt någ­ra fak­ta om brex­it­upp­gö­rel­sen för le­da­mö­ter­na i det här par­la­men­tet, ihär­da­de The­re­sa May un­der gårdagens frå­gestund i det brit­tis­ka un­der­hu­set.

Rät­ten att gö­ra tillägg till Mays ut­ta­lan­de ger par­la­ments­le­da­mö­ter­na en be­tyd­ligt stör­re möj­lig­het att på­ver­ka fort­sätt­ning­en och må­las bland an­nat upp som ett sätt att und­vi­ka ett lä­ge där Storbritannien läm­nar EU helt ut­an av­tal. Det sist­nämn­da är an­nars nå­got som re­ge­ring­en gär­na an­vänt som skräm­se­lar­gu­ment för att få par­la­ments­le­da­mö­ter­na att rös­ta på det ut­trä­des­av­tal som lig­ger.

FOTO: SEAN GALLUP/GETTY

Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May pres­sa­des hårt un­der frå­gestun­den i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.