Kli­mat­lar­met: Ut­släp­pen ökar i snab­ba­re takt igen

SVE­RI­GE ÄR ETT AV 19 LÄN­DER SOM TILL­SAM­MANS STÅR FÖR 20 PRO­CENT AV DE GLO­BA­LA UT­SLÄP­PEN

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - LIN­NEA JOHANSSON lin­[email protected]

Kol­di­ox­id­ut­släp­pen värl­den över från fos­si­la bräns­len och in­du­strin ökar i en snab­ba­re takt än ti­di­ga­re. »Det kan in­ne­bä­ra fruk­tans­vär­da ka­ta­stro­fer«, sä­ger en ex­pert.

Mil­jö. Värl­dens kol­di­ox­id­ut­släpp kom­mer att öka med över två pro­cent 2018. Det slår ett 70-tal fors­ka­re larm om i en ny in­ter­na­tio­nell rap­port.

– Det kan in­ne­bä­ra fruk­tans­vär­da ka­ta­stro­fer för många män­ni­skor, sä­ger Erik Pihl på or­ga­ni­sa­tio­nen Futu­re Earth.

Kol­di­ox­id­ut­släp­pen värl­den över från fos­si­la bräns­len och in­du­strin ökar i en snab­ba­re takt än ti­di­ga­re. Det vi­sar nya siff­ror från rap­por­ten the Glo­bal Car­bon Pro­ject som släpp­tes på ons­dags­kväl­len.

Un­der 00-ta­let öka­de värl­dens kol­di­ox­id­ut­släpp med över tre pro­cent per år, en­ligt ti­di­ga­re siff­ror från sam­ma rap­port­se­rie. Men se­dan 2010 har de siff­ror­na mat­tats av. Mel­lan 2014 och 2016 låg ut­veck­ling­en re­la­tivt plan med ba­ra en svag upp­gång. Men 2017 hän­de nå­got. Plöts­ligt öka­de ut­släp­pen igen, med 1,6 pro­cent.

Nu har den ök­ning­en bli­vit än­nu stör­re, och be­räk­nas bli 2,7 pro­cent 2018.

– För­ra året bör­ja­de det gå upp och 2018 har det gått upp myc­ket. Minst två pro­cent, men det kan va­ra uppe­mot fy­ra. Det är väl­digt all­var­ligt ef­tersom vi vet att vi ska gå åt and­ra hål­let, sä­ger Erik Pihl, kli­ma­ta­na­ly­ti­ker på det glo­ba­la forsk­nings­nät­ver­ket Futu­re Earth.

Sam­ti­digt som de för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor­na byggts ut värl­den över har även an­vän­dan­det av ol­ja, gas och kol ökat hos fle­ra ton­gi­van­de län­der.

Ba­ra Ki­na står en­sam­ma för 27 pro­cent av de glo­ba­la ut­släp­pen och en­ligt de nya siff­ror­na för 2018 ser de ut att öka si­na ut­släpp med 4,7 pro­cent till en ny re­kord­ni­vå.

– En stor or­sak till ök­ning­en är att Ki­na ti­di­ga­re har haft en stor ned­gång när det gäl­ler an­vän­dan­det av kol­kraft. Men nu har de bör­jat el­da på med mer kol igen, sä­ger Erik Pihl.

Även In­di­en har en upp­gå­en­de eko­no­mi, vil­ket sam­ti­digt har bi­dra­git till att lan­det be­räk­nas öka si­na kol­di­ox­id­ut­släpp med 6,3 pro­cent un­der 2018.

– Det är en kraf­tig ök­ning. Näs­tan hälf­ten av ener­gin i In­di­en är för­ny­el­se­bar ener­gi. Men det hjä­per in­te när man sam­ti­digt byg­ger så myc­ket kol­kraft, sä­ger Erik Pihl.

I USA, som står för 15 pro­cent av de glo­ba­la ut­släp­pen, har man haft en långt­gå­en­de trend där man har fa­sat ut kol­kraf­ten och bytt ut den mot na­tur­gas och för­ny­el­se­ba­ra bräns­len. Men trots det be­räk­nas ut­släp­pen un­der 2018 öka med 2,5 pro­cent.

– USA har ökat stort när det gäl­ler gas och ol­ja, myc­ket på grund av en kall vin­ter och en varm som­mar i år, sä­ger Erik Pihl på Futu­re Earth.

In­om EU be­räk­nas dock en mind­re minsk­ning av kol­di­ox­id­ut­släp­pen ha skett 2018, på 0,7 pro­cent.

»Om ut­släp­pen fort­sät­ter på det här sät­tet kom­mer vi in­om fem–tio år in­te läng­re kun­na mö­ta 1,5-gra­ders­må­let.« Erik Pihl, kli­ma­ta­na­ly­ti­ker på det glo­ba­la forsk­nings­nät­ver­ket Futu­re Earth.

Sve­ri­ge finns med i rap­por­ten som ett av 19 län­der som till­sam­mans står för 20 pro­cent av de glo­ba­la ut­släp­pen, och där man har lyc­kats få ned ut­släp­pen ut­an att BNP ut­veck­las ne­ga­tivt det se­nas­te de­cen­ni­et. Men tit­tar man på siff­ror från ti­di­ga­re i år ser det dyst­ra­re ut.

– De två förs­ta kvar­ta­len 2018 ser vi en li­ten

upp­gång i ut­släp­pen jäm­fört med sam­ma kvar­tal 2017. Så ty­värr ser det in­te ut som att vi får den ned­gång vi be­hö­ver i år, sä­ger Erik Pihl.

Den här vec­kan hålls FN:s kli­mat­mö­te i pols­ka Ka­towice. För­hand­ling­ar­na hand­lar om hur Pa­ris­av­ta­let ska för­verk­li­gas. I Pa­ris­av­ta­let lo­var län­der­na att strä­va mot att den glo­ba­la upp­värm­ning­en ska hål­las un­der 2 gra­der, med sik­te på 1,5 gra­der.

En halv grad som har av­gö­ran­de skill­nad för kli­ma­tet. Och om de höga ni­vå­er­na av kol­di­ox­id­ut­släpp fort­sät­ter kan det få ödes­dig­ra kon­se­kven­ser, en­ligt Erik Pihl.

– Det hand­lar om om­fat­tan­de tor­ka, över­sväm­ning­ar, ex­trem­vä­der, enor­ma skogs­brän­der... Re­dan vid 1,5 gra­ders upp­värm­ning för­lo­rar vi minst 70 pro­cent av jor­dens ko­rall­rev. Vid två gra­der för­lo­rar vi al­la ko­rall­rev. Om ut­släp­pen fort­sät­ter på det här sät­tet kom­mer vi in­om fem–tio år in­te läng­re kun­na mö­ta 1,5-gra­ders­må­let, sä­ger Erik Pihl.

Erik Pihl tryc­ker på att al­la ak­tö­rer nu mås­te gö­ra sitt, in­te ba­ra värl­dens län­der ut­an även del­sta­ter, stä­der, fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner.

– Det hand­lar in­te läng­re om att gö­ra små­sa­ker i sin var­dag. Nu mås­te vi al­la gö­ra allt vi kan. Det be­hö­ver gå fort, sä­ger han.

»Det hand­lar om om­fat­tan­de tor­ka, över­sväm­ning­ar, ex­trem­vä­der, enor­ma skogs­brän­der...« Kli­ma­ta­na­ly­ti­kern Erik Pihl om ef­fek­ter­na av ett var­ma­re kli­mat.

FOTO: IMAGINECHINA/SPLASH NEWS/IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.