Bak­smäl­lan ef­ter sto­ra sprit­stöl­den: fäng­el­se

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter - KARL ENN HENRICSSON [email protected]

Brott. Till­sam­mans med fle­ra and­ra slog 22-åring­en till mot ett sprit­la­ger. Drygt 6 000 flas­kor sprit las­ta­des på en last­bil. Nu kom­mer bak­smäl­lan för 22-åring­en – åt­ta må­na­ders fäng­el­se.

I mit­ten av ok­to­ber bröt sig minst tre per­so­ner in i ett la­ger i Öre­bro. Där­ef­ter bör­ja­de de las­ta pal­lar med sprit på en last­bil.

Då väk­ta­re av­bröt in­brot­tet och per­so­ner­na flyd­de, ha­de bi­len las­tats med 3 600 flas­kor vod­ka, 2 160 flas­kor ra­ki och 348 flas­kor vin.

Vär­det på spri­ten är om­kring 1, 5 mil­jo­ner kro­nor – om den ha­de in­hand­lats på Sys­tem­bo­la­get, skri­ver Ne­ri­kes Al­le­han­da.

I när­he­ten av brotts­plat­sen grep po­li­sen den 22-åri­ge man­nen. Han åta­la­des för grov stöld. Un­der rät­te­gång­en er­kän­de han att han bru­tit sig in på om­rå­det och öpp­nat åt and­ra per­so­ner – allt­så med­hjälp till grov stöld.

Han ne­ka­de dock till att ha hjälp till att las­ta spri­ten, en­ligt tid­ning­en.

Un­der rät­te­gång­en

an­såg för­sva­ret att spri­ten stals från ett så kal­lat skat­te­upp­lag, och att skat­ten på al­ko­ho­len skul­le be­ta­las först vid kund­le­ve­rans. Tings­rät­ten gick på för­sva­rets lin­je i den de­len – att spri­ten vid stöl­den var värd om­kring 363 000 kro­nor.

22-åring­en döms för grov stöld till åt­ta må­na­ders fäng­el­se.

FOTO: PO­LI­SEN

Vid en kupp mot ett la­ger i Öre­bro 6 000 flas­kor sprit på en last­bil. stals och las­ta­des drygt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.