Trots sats­ning – inga fler sjuk­skö­ters­kor

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter - TT

VÅRD. kan bli svår att bi­be­hål­la.

Si­tu­a­tio­nen är lik­nan­de i Lin­kö­pings uni­ver­si­tet och lä­ro­sä­te­na pla­ne­rar nu en ge­men­sam skri­vel­se till ut­bild­nings­de­par­te­men­tet i frå­gan.

– Vi läg­ger sto­ra re­sur­ser på stu­den­ter som in­te kla­rar ut­bild­ning­ens krav. Det­ta på be­kost­nad av att sat­sa på att ut­veck­la pe­da­go­gik och bra prak­tik­plat­ser för dem som kom­mer att kla­rar ut­bild­ning­ens, sä­ger Ing­er Jans­son, pro­gram­an­sva­rig för sjuk­skö­ters­ke­ut­bild­ning­en Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. vid

FOTO: TT

Lä­ro­sä­ten var­nar in­te le­der för till att sats­ning­en på fler ut­bild­nings­plat­ser fler sjuk­skö­ters­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.