Slut­cyk­lat med el i Madrid

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter - METRO

SPANIEN. Nu ska elspark­cyklas bort från Madrids ga­tor, det rap­por­te­rar AFP. Sty­ret i den spans­ka hu­vud­sta­den sä­ger nu nej till fö­re­tag som svens­ka Voi, som er­bju­der tjäns­ten. En­ligt sty­ret har fö­re­ta­gen in­te gjort till­räck­ligt för att in­for­me­ra all­män­he­ten om reg­ler­na för hur spark­cyk­lar­na får an­vän­das. Fö­re­ta­gen har nu ba­ra dygn på sig att av­lägs­na samt­li­ga spark­cyklar, men fö­re­ta­gen kan när som helst an­sö­ka om li­cens på nytt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.