Så sä­ger ope­ra­tö­rer­na om de kraf­ti­ga pris­sänk­ning­ar­na un­der black fri­day

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Tech -

Te­le­nor

»Vår am­bi­tion är att all­tid ha kon­kur­rens­kraf­ti­ga pri­ser. Till­fäl­li­ga kam­pan­jer av oli­ka slag är van­ligt fö­re­kom­man­de i al­la bran­scher och kan ske un­der oli­ka de­lar av året. Just black fri­day är väl möj­li­gen ett av de mest väl­kän­da ex­emp­len, då kun­der vet att det kom­mer dy­ka upp för­mån­li­ga er­bju­dan­den, sä­ger Mik­ko Vi­i­ta­la, press­chef på Te­le­nor.

Tre Sve­ri­ge

»Vår or­di­na­rie pris­plan är myc­ket kon­kur­rens­kraf­tig och vi har of­ta bäst pri­ser på mark­na­den när det gäl­ler så kal­la­de bund­ling­ar, er­bju­dan­den där man kö­per bå­de en te­le­fon och ett abon­ne­mang. Un­der året job­bar vi även kon­ti­nu­er­ligt med oli­ka kam­pan­jer för pro­duk­ter som vi vet att vå­ra kun­der gil­lar och ef­ter­frå­gar«, sä­ger Jo­an­na Röck­ner Lind­gren, press­an­sva­rig på Tre Sve­ri­ge.

Te­le2

»Mar­gi­na­ler­na va­ri­e­rar mel­lan oli­ka pro­duk­ter och tjäns­ter men Te­le2 lig­ger i lin­je med bran­schen i stort. Vi er­bjöd dock ing­en ra­batt på vå­ra abon­ne­mang un­der black fri­day, ut­an ha­de en­dast

er­bju­dan­den på vå­ra hård­va­ru­pro­duk­ter. Som jag nämn­de de­lar vi av kon­kur­rens­skäl in­te med oss av hur de fi­nan­si­el­la mar­gi­na­ler­na ser ut«, sä­ger Lou­i­se Ek­man, press­an­sva­rig Te­le2 Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.