Två män miss­tänks ha för­sökt gö­ra fle­ra in­trång på ör­logs­bas

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - CARL CATO/TT JOEL MALMÉN/TT

För­svar. De två män som miss­tänks för att ha för­sökt gö­ra in­trång på Mus­kö­ba­sen i hel­gen miss­tänks ha ta­git sig in på ba­sen vid fle­ra till­fäl­len.

I häkt­nings­fram­stäl­lan anges tid­punk­ten för brot­tet till mel­lan 30 no­vem­ber och 2 de­cem­ber.

Kam­mar­å­kla­ga­re HansJör­gen Han­ström be­kräf­tar för TT att män­nen miss­tänks ha ta­git sig in på ba­sen vid fle­ra till­fäl­len, men vill in­te läm­na fler de­tal­jer.

Den ene man­nens ad­vo­kat Lars Hur­tig sä­ger att hans kli­ent för­ne­kar brott.

– Per­son­li­gen tyc­ker jag att man har över­re­a­ge­rat gans­ka kraf­tigt och dra­git igång en ap­pa­rat som känns få­nig, sä­ger han.

Män­nen miss­tänks för obe­hö­rigt till­trä­de till skydds­ob­jekt. Häkt­nings­för­hand­ling­ar hölls i Sö­der­törns tings­rätt i går.

Män­nen är i 30-års­ål­dern och är av brit­tisk re­spek­ti­ve bel­gisk na­tio­na­li­tet. En­ligt upp­gif­ter till Da­gens Ny­he­ter sä­ger de sig va­ra in­tres­se­ra­de av bunk­rar och trod­de att Mus­kö­ba­sen var ned­lagd.

En skydds­vakt upp­täck­te in­trång­et och av­los­sa­de var­nings­skott – nå­got som sker yt­terst säl­lan på mi­li­tärt om­rå­de.

Utred­ning­en leds av HansJör­gen Han­ström vid riksen­he­ten för sä­ker­hets­mål. Så kal­lad för­svars­sek­re­tess gäl­ler och åkla­ga­ren kom­mer att be­gä­ra att häkt­nings­för­hand­ling­ar­na hålls bakom stäng­da dör­rar.

Mus­kö­ba­sen bygg­des på 1950-ta­let och tjä­na­de un­der år­tion­den som den svens­ka ma­ri­nens bas på ost­kus­ten. 2004 av­veck­la­des Mus­kö­ba­sen och de fles­ta av ma­ri­nens de­lar flyt­ta­des till Karls­kro­na – men än i dag finns fle­ra ak­ti­va verk­sam­he­ter kvar, så­väl ci­vi­la som mi­li­tä­ra.

– Det finns ett ci­vilt varv, Mus­kö­var­vet, som är en del av Koc­kums verk­sam­het. De byg­ger små­skrov och syss­lar med far­tygs­re­pa­ra­tion och un­der­håll, och an­li­tas ibland av För­svars­mak­ten, sä­ger An­ders En­ström, chef för ma­rin­sek­tio­nen på För­svars­hög­sko­lan.

En­ligt En­ström är det svårt att be­dö­ma huruvi­da verk­sam­he­ten på ba­sen kan va­ra in­tres­sant för en främ­man­de makt.

– Det är rim­ligt att tro att en an­lägg­ning som fun­nits se­dan 1950-ta­let re­dan är väl­känd. Det är svårt att spe­ku­le­ra, man fast­nar lätt i kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er, sä­ger han.

»Per­son­li­gen tyc­ker jag att man har över­re­a­ge­rat gans­ka kraf­tigt och dra­git i gång en ap­pa­rat som känns få­nig.« Lars Hur­tig, en av de miss­tänk­tas för­svars­ad­vo­kat, to­nar ner hän­del­sen.

FOTO: IBL

De två män­nen miss­tänks ha för­sökt ta sig in på ör­logs­ba­sen i Stock­holms skär­gård vid fle­ra till­fäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.