Maxa jul­käns­lan – sex jul­fil­mer du kan strea­ma just nu

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - NATALIE DEMIRIAN

Film. Det snå­las in­te på jul­fil­mer på strea­ming­tjäns­ter­na. Metro har valt ut någ­ra av dem som för­stär­ker jul­stäm­ning­en än­da fram till julaf­ton. Samt­li­ga fil­mer finns till­gäng­li­ga på strea­mings­tjäns­ter­na i skri­van­de stund.

»The ho­li­day« (HBO)

»The ho­li­day«, med Ka­te Win­s­let, Jack Black, Ca­me­ron Di­az och Ju­de Law i hu­vud­rol­ler­na, har kom­mit att bli en fa­vo­rit un­der ju­le­tid. Två främ­ling­ar som ge­nom­går varsin livs­kris, en från Eng­land och en från Los Ang­e­les, kom­mer över­ens om att by­ta hus med varand­ra.

»Elf« (Net­flix, HBO)

Den här jul­fil­men från 2003 med Will Fer­rell som tom­te­nis­se har bli­vit en jul­klas­si­ker. Ef­ter att oav­sikt­ligt ha ställt till med ka­os bland de and­ra tom­te­nis­sar­na skic­kas Bud­dy från Nord­po­len till New York, där han för­sö­ker att hit­ta sin rik­ti­ga pap­pa.

»En jul­sa­ga« (Vi­aplay)

»En jul­sa­ga« är en ani­me­rad Dis­ney-lång­film ba­se­rad på Char­les Dic­kens klas­sis­ka verk med sam­ma namn. Tre spö­ken be­sö­ker en gam­mal man, Ebe­ne­zer Scroo­ge, som var­ken tror på ju­lens ma­gi el­ler gläd­je över­hu­vud­ta­get. Spö­ke­na tar med ho­nom på en re­sa där han får upp­täc­ka den san­na me­ning­en med ju­len.

»Christ­mas un­der wraps« (C Mo­re)

I den här rom-comen med jul­stäm­ning tar lä­ka­ren Lau­ren ett jobb i en små­stad i Alas­ka, nå­got hon egent­li­gen in­te är su­gen på. Men snart träf­far hon en char­mig kil­le och dess­utom upp­täc­ker hon att den lil­la sta­den där hon bor bär på en stor jul­hem­lig­het.

»The ho­li­day ca­len­dar« (Net­flix)

Ab­by, en ta­lang­full fo­to­graf som är fast på ett trå­kigt jobb, är­ver en an­tik adventskalender. Snart vi­sar det sig att ka­len­dern har ma­gis­ka kraf­ter och kan för­ut­spå fram­ti­den.

»The christ­mas chro­nicles« (Net­flix)

Kurt Rus­sell spe­lar en minst sagt fri­språ­kig jul­tom­te i den här nya, re­dan hyl­la­de, Net­flix-fil­men. Det blir ett ju­lä­ven­tyr ut­an dess li­ke för ett sys­kon­par som för­sö­ker att fånga tom­ten på ka­me­ra, men istäl­let rå­kar ta sön­der hans slä­de. Till­sam­mans för­sö­ker de räd­da ju­len in­nan det är för­sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.