Vad händer när po­li­sen in­te hinner?

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro 7/12 - ANNICA ÖGREN & KARL ENN HENRICSSON Re­por­ter re­spek­ti­ve ny­hets­chef, Metro

Tänk dig att du hyr in per­so­ner som står och vak­tar ditt hem, som föl­jer dig hem från bus­sen på kväl­len, på jog­ging­tu­ren i sko­gen el­ler hem från kro­gen på hel­gen. Och tänk dig att al­la and­ra i din om­giv­ning gör som du: be­ta­lar för sin egen sä­ker­het.

Lå­ter det sjukt? Som ta­get ur en maf­fi­a­film?

Sam­hälls­ut­veck­ling­en vi ser i dag är rå. I vår gransk­ning om gäng­skjut­ning­ar­na i vec­kan be­skrivs det att skjut­vål­det ökar. Att näs­tan hälf­ten av al­la skjut­ning­ar un­der förs­ta halv­å­ret sked­de i ett so­ci­alt ut­satt om­rå­de, och att ris­ken för att oskyl­di­ga ska dö­das i gängupp­gö­rel­ser ökar.

Det kom­mer ta lång tid att få bukt med gäng­kon­flik­ter­na, typ 20–30 år, be­rät­tar en upp­gi­ven po­lis­chef i ett bak­grunds­sam­tal in­för gransk­ning­en. Un­der ti­den som po­li­ti­ker sit­ter med för­sto­rings­gla­set i lag­bo­ken och di­vi­de­rar om 10 000 el­ler 12 000 fler po­li­ser slu­kar gäng­kon­flik­ter­na po­li­sens re­sur­ser och arbetet med and­ra grova brott läggs åt si­dan.

Vem får be­ta­la för det här?

Det är vi.

Barn­fa­mil­jer­na som blir vitt­nen till mord på piz­ze­ri­an, de som är så räd­da de väl­jer al­ter­na­ti­va vägar till och från sko­la och jobb och de allt­för många som helt oskyl­digt fått be­ta­la gäng­vål­det med si­na eg­na liv. att

Ett av sta­tens grundupp­drag är att upp­rätt­hål­la en fun­ge­ran­de rätts­stat. Men vad händer om det in­te fun­ge­rar?

Om med­bor­ga­res för­tro­en­de för sta­ten sjun­ker för var­je ku­la som av­los­sas och po­li­sen in­te har tid, är tan­ken kanske in­te läng­re så svind­lan­de att med­bor­ga­re privat kom­mer ta sa­ken i eg­na händer.

Så hur skul­le det se ut då? Skul­le vi gå om­kring med skott­säk­ra väs­tar och läg­ga många tu­sen kro­nor på liv­vak­ter ba­ra för att kun­na ta oss till job­bet? Skul­le det upp­stå med­bor­gar­gar­den när po­li­sen in­te har tid att ta sig an så kal­la­de var­dags­brott? Vem skul­le gå emel­lan fot­bolls­hu­li­ga­ner, skyd­da de­mon­stran­ter och ja­ga bank­rå­na­re och våld­täkts­män? Och fram­för allt, vem skul­le ha råd att le­va ett tryggt liv? In­te de som re­dan är mest ut­sat­ta för gäng­vål­dets ef­fek­ter i al­la fall.

När brotts­lig­he­ten fort­skri­der och plöts­ligt drab­bar dig, hur re­so­ne­rar du då? de­[email protected]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.