SD rös­tar på M+KD-bud­get: »Go­da chan­ser att gå ige­nom«

Metro Sweden (Stockholm) - - Val 2018 - LARS LARSSON/TT OWE NILSSON/TT

Po­li­tik. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kom­mer att stöd­ja Mo­de­ra­ter­nas och Krist­de­mo­kra­ter­nas ge­men­sam­ma bud­get­för­slag.

– Och det har go­da chan­ser att gå ige­nom i kam­ma­ren sä­ger SD:s par­ti­le­da­re Jim­mie Åkes­son.

Brask­lap­pen är att SD än­nu in­te sett slut­pro­duk­ten i ut­skot­tet, men den ge­nom­gång par­ti­et har gjort av M-mo­tio­nen gör att de lan­dar i slut­sat­sen att de kan stöd­ja den.

Rätts­vä­sen­de, för­svar, mi­gra­tion och sjuk­vård är om­rå­den SD tit­tat sär­skilt no­ga på. De eg­na sats­ning­ar­na re­spek­ti­ve be­spa­ring­ar­na är stör­re på des­sa om­rå­den men M-mo­tio­nen är än­då bätt­re än re­ge­ring­ens över­gångs­bud­get, en­ligt par­ti­ets eko­no­misk-po­li­tis­ke ta­les­per­son Oscar Sjöstedt (SD).

Skat­te­sänk­ning­ar­na som M fö­re­slår »kan SD le­va med«, en­ligt Sjöstedt, även om SD helst ve­lat rik­ta dem mer mot lå­gin­komst­ta­ga­re.

En­ligt par­ti­le­da­ren Jim­mie Åkes­son är det pro­ble­ma­tiskt att M vill spa­ra två mil­jar­der på äldre­omsor­gen och för­säm­ra ar­bets­lös­hets­för­säk­ring­en.

– Det be­sked vi har fått i dag är att man ploc­kat bort det­ta och in­te tän­ker läg­ga något skarpt för­slag om ar­bets­lös­hets­för­säk­ring­en, det ha­de va­rit fel po­li­tik, sä­ger Jim­mie Eli­sa­beth Svan­tes­son (M). Åkes­son, som även ser and­ra pro­blem i M- och KD-bud­ge­ten.

– Det är pro­ble­ma­tiskt att KD dri­ver fram en stör­re ram för bi­stån­det än vad M och vi vill ha. Men vi får le­va med att det in­te är vi som be­stäm­mer, sä­ger han.

Helt sä­ker på att den går ige­nom i riks­da­gen är han in­te.

– Det som kan stop­pa den kon­ser­va­ti­va bud­ge­ten är om de väns­ter­li­be­ra­la går sam­man och rös­tar för över­gångs­bud­ge­ten, sä­ger Jim­mie Åkes­son.

S kri­ti­se­rar att M och KD läg­ger en egen re­ser­va­tion. Men något nytt mot­drag har de in­te än­nu.

– Jag vet in­te om man ska tol­ka Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na som att de själ­va har gett upp hop­pet om att sit­ta i re­ge­ring och att de i stäl­let vill sty­ra från bak­sä­tet med hjälp av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, sä­ger Fred­rik Olovs­son (S), vice ord­fö­ran­de fi­nans­ut­skot­tet.

M och KD ock­så,

har un­der hös­ten för­var­nat om en ge­men­sam re­ser­va­tion, bud­get­för­slag, som kan ho­ta bud­ge­ten från över­gångs­re­ge­ring­en. På mö­tet i riks­da­gens fi­nans­ut­skott i går, tors­dag, la M och KD fram den.

– Vi gör det här för att Sve­ri­ge har pro­blem som ett in­te kan vän­ta. Vi be­hö­ver stär­ka po­li­sen, kor­ta vård­kö­er­na och gö­ra det mer lön­samt att ar­be­ta. Vi lo­va­de vå­ra väl­ja­re det och nu läg­ger vi fram för­sla­gen, sä­ger Eli­sa­beth Svan­tes­son, Mo­de­ra­ter­nas ord­fö­ran­de i ut­skot­tet.

Eli­sa­beth Svan­tes­son för­står in­te kri­ti­ken från S om att det skul­le bli svårt att sty­ra lan­det med M+KD-för­sla­get som bas.

– Det här kal­las de­mo­kra­ti, riks­da­gen är ny­vald se­dan sep­tem­ber, här i riks­da­gen lig­ger fi­nans­mak­ten och här kan al­la par­ti­er läg­ga fram sin po­li­tik, vad man lo­vat si­na väl­ja­re och vad som är bra för Sve­ri­ge, sä­ger Eli­sa­beth Svan­tes­son (M).

Hon un­der­stry­ker och KD har för­säk­rat om att för­sla­gen som läggs verk­li­gen är ge­nom­för­ba­ra, de är be­red­da i van­lig ord­ning.

Ett mot­drag som skul­le kun­na stop­pa M+KD-för­sla­get är om C och L be­stäm­mer sig för att rös­ta på över­gångs­re­ge­ring­ens bud­get, som del i för­hand­ling­ar­na med S och MP om en ny re­ge­ring. Hit­tills har de sagt att de ska rös­ta på si­na eg­na mo­tio­ner först och se­dan av­stå i slut­vo­te­ring­en. Hål­ler de fast vid det blir re­ser­va­tio­nen från M och KD ri­kets bud­get för 2019. att M sig

»Vi gör det här för att Sve­ri­ge har pro­blem som in­te kan vän­ta. Vi be­hö­ver stär­ka po­li­sen, kor­ta vård­kö­er­na och gö­ra det mer lön­samt att ar­be­ta.«

Oscar Sjöstedt, eko­no­misk-po­li­tisk ta­les­per­son för par­ti­le­da­ren Jim­mie Åkes­sons Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. SD ska stöt­ta bud­ge­ten från Krist­de­mo­kra­ter­na, med eko­no­misk-politiska

FO­TO: LARS LARSSON/TT

Fred­rik Olovs­son (S), vice ord­fö­ran­de fi­nans­ut­skot­tet, und­rar om M och KD »har gett upp hop­pet om att sit­ta i re­ge­ring«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.