Kort om bud­ge­ten som vän­tas från Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na

Metro Sweden (Stockholm) - - Val 2018 - TT

De sto­ra pos­ter­na i M+KD­för­sla­get är sänk­ning­ar av in­komst­skatt och för pen­sio­nä­rer (även över­gångs­bud­ge­ten in­ne­hål­ler sänk­ning av pen­sio­nä­rer­nas skatt), på om­kring 20 mil­jar­der kro­nor.

Flyg­skat­ten tas bort näs­ta som­mar om bud­get­för­sla­get från M och KD får stöd i riks­da­gens bud­get­vo­te­ring näs­ta vec­ka, er­far TT. Det fanns ock­så med i M:s egen mo­tion. Där­e­mot be­hålls bi­stån­det på 1 pro­cent av BNI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.