Jul­de­li­ka­tes­sen står in­för akut utrot­ning

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes - CARL CATO/TT

Djur. Den är akut röd­listad i he­la Eu­ro­pa, än­då fång­as var­je år runt 250 ton ål i svens­ka vat­ten. För många är rökt ål en tra­di­tion på jul­bor­det och två av tre fisk­bu­ti­ker säl­jer de­li­ka­tes­sen in­för hög­ti­der­na.

– Ålen står på grän­sen nu, i näs­ta steg är den utro­tad, sä­ger Ing­er Näslund från Världs­na­tur­fon­den.

Det eu­ro­pe­is­ka be­stån­det av ål be­räk­nas ha mins­kat med 90 pro­cent de se­nas­te 30 åren. Ålen har många fi­en­der: Tur­bi­ner för vat­ten­kraft, ut­di­ka­de åar och bäc­kar, mil­jö­gif­ter och in­te minst det olag­li­ga fis­ket.

Var­je år smugglas om­kring 350 mil­jo­ner ålar från Eu­ro­pa en­ligt en upp­skatt­ning av EU:s po­lis­or­ga­ni­sa­tion Eu­ro­pol.

– Det är fram­för allt den lil­la ålen som ex­por­te­ras. Den går till an­lägg­ning­ar i Asi­en där den od­las, sä­ger So­fia Brock­mark, ex­pert på ål vid Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten (HAV).

Men även det lag­li­ga fis­ket på­ver­kar ål­be­stån­det och in­för ju­len säl­jer många fisk­bu­ti­ker rökt ål. 67 pro­cent av de till­frå­ga­de fisk­hand­lar­na i en un­der­sök­ning som Världs­na­tur­fon­den Ing­er Näslund räc­ker att kö­pa (WWF) har gjort upp­ger att de säl­jer ål. Som jäm­fö­rel­se säl­jer åt­ta pro­cent av livs­me­dels­bu­ti­ker­na ål. Bland re­stau­rang­er­na ser­ve­rar 12 pro­cent av de till­frå­ga­de rät­ten.

Så­väl i Sve­ri­ge som i öv­ri­ga Eu­ro­pa är ålen akut ho­tad och ar­ten ris­ke­rar utrot­ning. Där­för är även det lag­li­ga fis­ket hårt re­gle­rat. Sport­fis­ke är till­lå­tet i vis­sa söt­vat­tens­om­rå­den, men ba­ra yr­kes­fis­ka­re med sär­skil­da till­stånd får lov att ta upp ål. På väst­kus­ten är fis­ket helt stop­pat, men i Skå­ne och Ble­kinge finns fort­fa­ran­de ett kom­mer­si­ellt ål­fis­ke.

– Vi ger inga nya till­stånd så det på­går en slags ut­fas­ning. Vi har nog vid­ta­git de åt­gär­der vi kan, sä­ger So­fia Brock­mark. från Världs­na­tur­fon­den lag­ligt fis­kad ål. tyc­ker in­te att det

Ing­er Näslund, hav­s­och fisk­ex­pert hos Världs­na­tur­fon­den, vill stop­pa han­deln med ål helt.

– Ef­tersom ålen har va­rit röd­listad i över 20 år så är det märk­ligt att man in­te tar an­svar för en akut ho­tad art i sin af­färs­verk­sam­het, an­ser hon.

Svens­ka sta­ten kö­per år­li­gen in ål för runt fem mil­jo­ner kro­nor och pla­ce­rar ut dem på plat­ser från vil­ka de kan nå Sar­gas­so­ha­vet, det om­rå­de i väst­ra At­lan­ten där ålen le­ker. Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten kon­trol­le­rar hur stor an­del av ålar­na som kla­rar sig ef­ter ut­sätt­ning och en­ligt myn­dig­he­ten ut­gör det lag­li­ga fis­ket ba­ra en li­ten del av pro­ble­met.

– Lag­ligt fis­ke i Skå­ne och Ble­kinge står för cir­ka två pro­cent av död­lig­he­ten, sä­ger So­fia Brock­mark.

Ålen le­ver länge, 15–20 år, in­nan den sim­mar till Sar­gas­so­ha­vet för att fort­plan­ta sig. Ef­ter le­ken dör de vux­na ålar­na och ålens yng­el förs av of­ta Golfström­men till Eu­ro­pa. I he­la Eu­ro­pa finns ba­ra ett sam­man­hål­let be­stånd och Ing­er Näslund un­der­stry­ker att det krävs sam­ar­be­te för att räd­da ålen.

–Trots att man har vid­ta­git åt­gär­der ser vi ing­en ök­ning av ål un­der de se­nas­te tio åren, sä­ger Ing­er Näslund.

Rökt ål är fest­mat på många håll i söd­ra Sve­ri­ge och i bland an­nat Hal­land, Ble­kinge och Skå­ne till­hör rät­ten de­li­ka­tes­ser­na på ett tra­di­tio­nellt jul­bord. In­för jul­hel­gen upp­ma­nar So­fia Brock­mark hu­ga­de ålä­ta­re att va­ra nog­gran­na när de kö­per fis­ken.

– Man mås­te se till att den är lag­ligt fis­kad för det är ba­ra den ålen som vi kon­trol­le­rar. Man ska kun­na här­le­da vil­ken fis­ka­re som har fång­at ålen och se om de har till­stånd, sä­ger hon.

Ing­er Näslund tyc­ker in­te att det räc­ker:

– Om man verk­li­gen ställ­ning för ålen, då av­står man från ål.

»Om man verk­li­gen tar för ålen, då av­står man

ställ­ning från ål.«

tar

FO­TO: LEIF R JANSSON / TT

Rökt ål på jul­bor­det. Trots att ålen är utrot­nings­ho­tad säl­jer många fisk­hand­la­re fort­fa­ran­de rökt ål in­för jul­hel­gen.55 fisk­bu­ti­ker,52 livs­me­dels­bu­ti­ker/ ked­jor,5 fär­je­re­de­ri­er,5 gros­sis­ter/storkök,

WWF:s rund­ring­ning gjor­des un­der no­vem­ber och de­cem­ber 2018 till:156 kro­gar,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.