En hand­bok i käll­kri­tik

Metro Sweden (Stockholm) - - Viralgranskaren -

Vi­ral­granska­ren är en av­del­ning på Metro som grans­kar på­stå­en­den som får stor sprid­ning i so­ci­a­la me­di­er. Vi har ti­di­ga­re lan­se­rat Käll­kri­ti­kens dag 13 mars och ska­pat skol­ma­te­ri­al om käll­kri­tik på nä­tet. I år släpp­te vi boken »Vi­ral­granska­rens hand­bok – käll­kri­tik och själv­för­svar på nä­tet« för att vi­sa hur den svens­ka fej­ka­re­nan vux­it fram. Vi pub­li­ce­rar nu sex ut­drag ur boken där vi går ige­nom oli­ka ty­per av mo­tiv bakom fals­ka på­stå­en­den på nä­tet. Tex­ter­na är be­ar­be­ta­de för att rym­mas i tid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.