Kon­flik­ten i Je­men

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Jemensamtalen -

→ Je­men, ett av värl­dens fat­ti­gas­te län­der, bil­da­des 1990 när det kon­ser­va­ti­va Nor­d­je­men och det so­ci­a­lis­tis­ka Syd­je­men gick sam­man ef­ter ett in­bör­des­krig.

→ Väx­an­de pro­tes­ter mot re­gi­men i samband med den så kal­la­de ara­bis­ka vå­ren led­de 2011 till att pre­si­dent Ali Ab­dul­lah Sa­leh av­gick. Lan­det klövs åter­i­gen, och fick två kon­kur­re­ran­de makt­cent­ra, hu­vud­sta­den Sa­naa och Syd­je­mens for­na hu­vud­stad Aden. Huthi­re­bel­ler­na, som är zay­di­ter och an­häng­a­re till en li­ten gren av shi­ai­slam, tog kon­troll över Sa­naa 2014. De stöds av Iran. KÄL­LA: AFP, WFP MED FLE­RA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.